Przejdź do głównej zawartości.

Warunki

Wydrukuj całość

Warunki

Wydrukuj całość

Zwroty „my”, „nas”, „Firma” i „Hotels.com” oznaczają Hotels.com, L.P., teksańską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, jej spółki zależne lub ich odpowiednich dostawców („Hotels.com”), natomiast „użytkownik” oznacza osobę indywidualną, która tworzy u nas konto, lub klienta dokonującego rezerwacji bezpośrednio przez nas w ramach strony internetowej lub pośrednio przez którąkolwiek z naszych spółek zależnych, za pomocą których dostarczamy usługi. Niniejsza strona internetowa zostaje udostępniona użytkownikowi, pod warunkiem zaakceptowania przez niego bez żadnych modyfikacji zawartych tutaj postanowień i uwag w formie, w jakiej istnieją w momencie rezerwacji. Każde korzystanie przez użytkownika z konta użytkownika oraz korzystanie przez nas z informacji związanych z kontem użytkownika oraz każda rezerwacja dokonywana przez użytkownika za naszym pośrednictwem podlega następującym postanowieniom i uwagom. Przez korzystanie z niniejszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na wszystkie te postanowienia i uwagi. Jeśli użytkownik nie zgadza się z nimi, wówczas nie może korzystać z tej strony internetowej. Hotels.com może rozszerzyć korzyści wynikające z warunków tej umowy na swoje spółki zależne, które oferują usługi turystyczne online w imieniu Hotels.com w Wielkiej Brytanii.

 

OGRANICZENIE DO UŻYTKU PRYWATNEGO I NIEMAJĄCEGO CHARAKTERU HANDLOWEGO 

 

Niniejsza strona internetowa przeznaczona jest do użytku prywatnego i niemającego charakteru handlowego. Treści i informacje zawarte na tej stronie internetowej (łącznie, między innymi, z cenami i dostępnością usług turystycznych), jak również infrastruktura umożliwiająca dostarczenie tych treści i informacji, są własnością Hotels.com lub jej dostawców. Zatem, jako warunek korzystania z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na nieużywanie jej lub zawartych w niej treści i informacji w jakimkolwiek celu handlowym lub nieprywatnym (bezpośrednim lub pośrednim). Ponieważ użytkownik może wykonać określoną liczbę kopii planu podróży (oraz podobnych dokumentów) z tytułu zakupu poprzez stronę internetową podróży lub usług, zobowiązuje się on do tego, by nie modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przenosić, przedstawiać, wykonywać, powielać, publikować, rejestrować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać, sprzedawać lub odsprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Ponadto, bez względu na to, czy posiada cel handlowy czy nie, użytkownik zobowiązuje się:

 

• nie uzyskiwać dostępu, nie monitorować ani nie kopiować jakichkolwiek treści lub informacji znajdujących się na tej stronie internetowej, przy użyciu robotów, „spiderów”, „scraperów” lub innych zautomatyzowanych środków albo ręcznie, w jakimkolwiek celu, bez wyrażenia wyraźnej pisemnej zgody przez Hotels.com, L.P.; 

• nie łamać ograniczeń w odniesieniu do nagłówków standardu „Robot Exclusion” na tej stronie ani nie ignorować lub nie obchodzić innych zabezpieczeń służących uniemożliwieniu lub ograniczeniu dostępu do tej strony internetowej; 

• nie podejmować żadnych działań powodujących lub mogących spowodować, według oceny Hotels.com, nieracjonalne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Hotels.com; ani 

• nie stosować hiperłączy głębokiego linkowania do żadnego fragmentu niniejszej strony internetowej (łącznie, między innymi, ze ścieżkami zakupu wszelkich usług turystycznych) w jakimkolwiek celu bez wyrażenia wyraźnej pisemnej zgody przez Hotels.com. 

 

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

ŻADNA CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY NIE BĘDZIE OGRANICZAŁA ANI NIE BĘDZIE UWAŻANA ZA MAJĄCĄ WPŁYW NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASZE DZIAŁANIE NIEZGODNE Z PRAWEM LUB ZA OBRAŻENIA CIELESNE, LUB ŚMIERĆ SPOWODOWANĄ W WYNIKU NASZEGO ZANIEDBANIA.

 

INFORMACJE, PROGRAMY, PRODUKTY I USŁUGI OPUBLIKOWANE NA TEJ STRONIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY PISOWNI. W SZCZEGÓLNOŚCI, HOTELS.COM I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI I NIE BIORĄ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEŚCISŁOŚCI ZWIĄZANE ZE ZDJĘCIAMI HOTELI ORAZ INNYCH DOSTAWCÓW, OPISAMI NIERUCHOMOŚCI HOTELI, REJSÓW WYCIECZKOWYCH, SAMOCHODÓW I INNYCH PRODUKTÓW ORAZ LISTĄ WYPOSAŻENIA HOTELI I Z OPISAMI INNYCH PRODUKTÓW PREZENTOWANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, SPOŚRÓD KTÓRYCH TO INFORMACJI WIELE DOSTARCZANYCH JEST PRZEZ ODPOWIEDNICH DOSTAWCÓW. RANKINGI HOTELI PRZEDSTAWIONE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ PODANE WYŁĄCZNIE TYTUŁEM OGÓLNEJ INFORMACJI, A HOTELS.COM I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE NIE GWARANTUJĄ ŚCISŁOŚCI TYCH RANKINGÓW. W NINIEJSZYCH INFORMACJACH DOKONYWANE SĄ OKRESOWE ZMIANY. HOTELS.COM, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE LUB ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY MOGĄ DOKONYWAĆ W DOWOLNYM MOMENCIE ULEPSZEŃ LUB ZMIAN NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

 

HOTELS.COM, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE LUB ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ PRZYDATNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, A ZAWARCIE LUB OFERTA SPRZEDAŻY JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE STANOWI ZALECENIA ANI REKOMENDACJI TYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZE STRONY HOTELS.COM BĄDŹ SPÓŁEK ZALEŻNYCH. WSZYSTKIE TEGO RODZAJU INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „W TAKIM STANIE, JAK WIDAĆ” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. HOTELS.COM, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE LUB ICH POSZCZEGÓLNI DOSTAWCY NINIEJSZYM NIE BIORĄ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO WSPOMNIANYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG, ŁĄCZNIE Z WSZYSTKIMI DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI I WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. 

 

PRZEWOŹNICY, HOTELE I INNI DOSTAWCY USŁUG TURYSTYCZNYCH LUB INNYCH USŁUG DLA HOTELS.COM SĄ NIEZALEŻNYMI PRZEDSIĘBIORCAMI, NIE SĄ AGENTAMI ANI PRACOWNIKAMI HOTELS.COM ANI JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH. HOTELS.COM I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, BŁĘDY, POMINIĘCIA, OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, NARUSZENIA LUB ZANIEDBANIA DOSTAWCÓW ANI TEŻ ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA CIELESNE, ŚMIERĆ, SZKODY MATERIALNE LUB INNE SZKODY LUB STRATY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM. HOTELS.COM I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE BĘDĄ DOKONYWAĆ ZWROTU PIENIĘDZY W RAZIE OPÓŹNIENIA, ANULOWANIA, NADKOMPLETU REZERWACJI, STRAJKU, SIŁY WYŻSZEJ LUB INNYCH PRZYCZYN POZOSTAJĄCYCH POZA ICH BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĄ ORAZ NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE DODATKOWE KOSZTY, ZANIEDBANIA, OPÓŹNIENIA, ZMIANY TRASY ORAZ DZIAŁANIA JAKIEGOKOLWIEK RZĄDU LUB INNYCH WŁADZ.

 

HOTELS.COM, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE LUB ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSILI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, PODLEGAJĄCE KARZE, INCYDENTALNE, SPECJALNE LUB SZKODY WTÓRNE WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB Z OPÓŹNIENIA LUB Z BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, LUB ZA INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB W INNY SPOSÓB POWSTAŁE NA SKUTEK KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY W OPARCIU O UMOWĘ, CZYN NIEDOZWOLONY, CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB W INNY SPOSÓB, RÓWNIEŻ JEŚLI HOTELS.COM, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE LUB ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB INCYDENTALNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

 

ZABEZPIECZENIE 

 

Użytkownik zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia Hotels.com, jej spółek zależnych lub ich odpowiednich dostawców, a także ich kierowników, dyrektorów, pracowników oraz agentów przed wszelkimi roszczeniami, powództwem, żądaniami, reklamacjami, stratami, szkodami, grzywnami, karami pieniężnymi bądź innymi kosztami lub obciążeniami o jakimkolwiek rodzaju i charakterze, łącznie, między innymi, z uzasadnionymi opłatami ustawowymi i skarbowymi spowodowanymi przez:

 

• użytkownika lub w jego imieniu, wykraczającymi poza określony powyżej zakres odpowiedzialności, bądź 

• osoby trzecie w wyniku złamania przez użytkownika postanowień zawartych w 

o niniejszej umowie lub w dokumentach tutaj opisanych; 

o lub pogwałcenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów prawnych bądź praw osób trzecich; 

o lub w wyniku korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika. 

 

NIEKORZYSTANIE W SPOSÓB NIELEGALNY I NIEDOZWOLONY 

 

Jako warunek korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej, użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania jej do jakichkolwiek celów określonych przez niniejsze warunki i uwagi jako nielegalne i niedozwolone.

 

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH 

 

Niniejsza strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron zarządzanych przez inne osoby niż Hotels.com. Takie hiperłącza umieszczane są wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Hotels.com nie kontroluje tych stron internetowych i nie jest odpowiedzialna za ich treści ani za sposób, w jaki użytkownik z nich korzysta. Dołączanie przez Hotels.com hiperłączy do takich stron internetowych nie oznacza akceptacji zawartych tam materiałów ani jakiegokolwiek powiązania z ich operatorami.

 

OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ 

 

Każde oprogramowanie, które zostało udostępnione w celu pobrania z niniejszej strony internetowej (“Oprogramowanie”) jest dziełem, do którego prawa autorskie posiada Hotels.com, jej spółki zależne lub ich dostawcy. Korzystanie przez użytkownika z tego Oprogramowania jest oparte na warunkach umowy licencyjnej (jeśli jest dołączona) dla użytkownika końcowego, która jest dołączona lub znajduje się w Oprogramowaniu (“Umowa Licencyjna”). Użytkownik nie może zainstalować i używać Oprogramowania, do którego dołączono lub które zawiera Umowę Licencyjną, aż do momentu, gdy wyrazi zgodę na warunki tejże Umowy Licencyjnej.

 

Do każdego Oprogramowania, do którego nie jest dołączona Umowa Licencyjna, Hotels.com, L.P. niniejszym przyznaje użytkownikowi osobistą licencję, bez możliwości odstąpienia, na użytkowanie Oprogramowania w celu przeglądania i innego wykorzystania tej strony internetowej zgodnie z tymi warunkami, lecz z wyłączeniem innych celów.

 

Prosimy pamiętać, że całe Oprogramowanie łącznie, między innymi, ze sterownikami kodu HTML i Active X znajdującymi się na tej stronie internetowej, jest własnością Hotels.com, jej spółek zależnych lub ich dostawców, i że jest chronione przez prawa autorskie i przez postanowienia układów międzynarodowych. Jakiekolwiek powielanie lub redystrybucja Oprogramowania jest stanowczo zabronione na mocy prawa i może skutkować surowymi sankcjami cywilno-karnymi. Naruszający odnośne przepisy będą ścigani sądownie z całą surowością.

 

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA DO JAKICHKOLWIEK INNYCH SERWERÓW LUB LOKALIZACJI SŁUŻĄCYCH W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST SUROWO ZABRONIONE OPROGRAMOWANIE PODLEGA GWARANCJI WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH UMOWY LICENCYJNEJ.

 

Użytkownik uznaje, że Oprogramowanie wraz dołączoną dokumentacją lub informacją techniczną podlega mającym zastosowanie przepisom i ustawom rządu USA dotyczącym kontroli eksportowej. Użytkownik zobowiązuje się do tego, by nie eksportować ani nie reeksportować Oprogramowania w sposób bezpośredni lub pośredni do krajów podlegającym ograniczeniom eksportowym ze strony USA.

 

 

Warunki korzystania z kodów rabatowych

Kody rabatowe (zwane dalej „Kuponami”) mogą być wykorzystywane podczas dokonywania rezerwacji z przedpłatą, z wyłączeniem hoteli nieuczestniczących w programie, których lista zostanie udostępniona z każdym Kuponem. 

Lista hoteli biorących udział w programie może się zmienić bez uprzedzenia.

Kuponów z rabatem w określonej walucie (np. 10 euro zniżki) nie można wykorzystać w celu dokonania rezerwacji opłacanej w innej walucie. 

Jeśli rabat jest wyrażony w procentach (np. 10% rabatu), w przypadku rezerwacji kilku pokoi (np. przy jednoczesnej rezerwacji 2 lub więcej pokoi) rabat dotyczy jedynie ceny pierwszego pokoju uwzględnionego w rezerwacji. 

W celu zapoznania się ze szczególnymi ograniczeniami korzystania z Kuponów należy przeczytać odpowiednią instrukcję na Kuponie. 

Przy dokonywaniu rezerwacji można wykorzystać tylko jeden Kupon. Obowiązują zwykłe warunki rezerwacji. Wszystkie rezerwacje zależą od dostępności miejsc. Kuponów nie można sprzedawać ani przekazywać. 

 

Do rezerwacji realizowanych z wykorzystaniem Kuponu mają zastosowanie wszelkie stosowne podatki, opłaty i dopłaty. Opłaty te należy uiścić podczas dokonywania rezerwacji lub bezpośrednio w hotelu, a odpowiada za nie klient. Kupony zachowują swą wartość tylko, jeśli zostaną zrealizowane zgodnie z warunkami niniejszej oferty. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę lub jej równowartość w innej formie. 

 

Kupony jednorazowe uznaje się za wykorzystane w całości w momencie wykonania odpowiedniej rezerwacji. Kupony takie nie podlegają zwrotowi ani wymianie w przypadku tylko częściowego wykorzystania Kuponu. Kupony wielokrotnego użytku uznaje się za wykorzystane w całości zgodnie z ograniczeniami wyszczególnionymi w indywidualnych warunkach korzystania z Kuponów. 

 

W przypadku zmiany terminu pobytu po wykorzystaniu kuponu nie istnieje możliwość ponownego użycia Kuponu w odniesieniu do nowych dat. Kupony nie mogą być wykorzystywane do dokonanych wcześniej rezerwacji. 

Kuponów nie mogą wykorzystać agencje należące do programu agencji turystycznych Hotels.com. 

Strona Hotels.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania lub wycofania kuponów w dowolnej chwili.

 

 

WARUNKI I GWARANCJE 

 

Opłata za Odzyskanie Podatku 

 

Opłata podatkowa pobierana za transakcje ze Specjalną Stawką Internetową w Hotels.com stanowi zwrot wszystkich stosowanych podatków transakcyjnych (np. za sprzedaż i używanie, za zajmowanie, podatek za pokój, podatek akcyzowy, podatek od wartości dodanej, itd.), które Hotels.com płaci sprzedającym (np. hotelom, itd.) w związku z Twoimi planami podróży.

 

Hotels.com nie jest sprzedawcą naliczającym i przekazującym wymieniony podatek do odpowiednich urzędów skarbowych. Sprzedający ujmują wszelkie mające zastosowanie podatki w rachunku dla Hotels.com, a ten płaci reguluje wspomniane podatki bezpośrednio sprzedającemu. Hotels.com nie jest współsprzedawcą powiązanym ze sprzedawcą, u którego dokonujemy rezerwacji związanych z planami podróży naszych klientów.

 

Obowiązek podatkowy oraz wysokość podatków różnią się znacznie w zależności od miejsca. Rzeczywisty koszt podatku płacony sprzedawcy przez Hotel.com może różnić się od opłaty za odzyskanie podatku zależnie od stawek, obowiązku podatkowego, itp. obowiązujących w chwili korzystania z hotelu, samochodu, itp. przez naszego klienta. 

 

Opłata Serwisowa

 

Opłata serwisowa jest prowizją za świadczone usługi rezerwacji podróży. Opłata serwisowa różni się ze względu na kwotę i rodzaj rezerwacji hotelowej.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPCJI PŁATNOŚCI: „ZAPŁAĆ TERAZ ONLINE” I „ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ W HOTELU”

 

W przypadku niektórych hoteli użytkownik może mieć do wyboru dwie opcje płatności: „Zapłać teraz online” oraz „Zapłać później w hotelu”. Jeśli użytkownik wybierze pierwszą z tych opcji, opłata za pobyt zostanie od razu naliczona w wybranej przez użytkownika walucie. Firmą, która pobiera tę płatność i obciąża nią kartę kredytową użytkownika, jest: (1) Travel Partner Exchange lub inny należący do grupy Hotels.com podmiot prowadzący działalność pod firmą Hotels.com, który pobiera tę płatność w imieniu dostawcy usług turystycznych, albo (2) bezpośrednio dostawca usług turystycznych. „TPX” oznacza firmę Travel Partner Exchange S.L. z siedzibą pod adresem Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamiltón, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España (Hiszpania).

 

Jeśli użytkownik wybierze opcję „Zapłać później w hotelu”, wówczas hotel obciąży użytkownika należną opłatą w lokalnej walucie hotelu podczas pobytu użytkownika w tym hotelu. Jeśli wybrano opcję „Zapłać później w hotelu”, hotel udostępnia daną usługę bezpośrednio użytkownikowi. W przypadku takich transakcji użytkownik zawiera z hotelem stosowną umowę, a Hotels.com działa wyłącznie jako pośrednik między użytkownikiem i hotelem (nie pośredniczy w obsłudze płatności), przesyłając szczegóły rezerwacji użytkownika do odpowiedniego hotelu i wysyłając użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem w imieniu danego hotelu. Jeśli użytkownik wybierze opcję „Zapłać później w hotelu” i nie dojedzie do hotelu albo anuluje rezerwację, hotel może naliczyć opłatę za niedojazd albo anulowanie rezerwacji (szczegóły naliczonej opłaty zostaną przekazane w ramach procesu rezerwacji). W takim przypadku hotel, Hotels.com albo inny podmiot należący do grupy Hotels.com naliczy pobieraną przez taki hotel opłatę za niedojazd albo anulowanie rezerwacji w lokalnej walucie hotelu.

 

Wysokość podatków oraz kursy walut mogą ulec zmianie od momentu dokonania rezerwacji do momentu rozpoczęcia pobytu w hotelu. W momencie dokonywania rezerwacji należy podać dokładne dane karty płatniczej oraz instytucji, w której została ona wystawiona. W niektórych przypadkach Hotels.com może poddać weryfikacji dane, takie jak: (i) ważność karty płatniczej (weryfikacja odbywa się poprzez pobranie symbolicznej kwoty, która zostanie zrefundowana w przeciągu kilku dni lub odjęta od ostatecznej sumy należności za rezerwację) i (ii) dostępność środków na karcie (weryfikacja obywa się poprzez wysłanie pytania do banku wystawiającego kartę.) Hotels.com rezerwuje sobie prawo do anulowania rezerwacji, jeśli płatność nie zostanie uregulowana w odpowiednim czasie. Więcej szczegółów w sekcji: „Szczegółowe zasady korzystania z Hotels.com”.

 

Wiele banków i firm wydających karty kredytowe pobiera od użytkowników kart opłatę transakcyjną, w przypadku, gdy miejsce wydawca karty i miejsce pobytu kupującego (określone przez rodzaj karty, np. Visa, MasterCard, American Express) różnią się. Kurs wymiany walut (jeżeli zachodzi taka potrzeba) oraz opłata transakcyjna są ustalane wyłącznie przez bank, lub inny podmiot przetwarzający transakcję. Opłaty te mogą być nałożone przez wydawcę karty i obciążyć konto użytkownika karty. Oznacza to, że kwota wypisana na zestawieniu transakcji karty kredytowej lub debetowej może różnić się od kwoty widocznej na stronie podsumowującej transakcję rezerwacji na tej Stronie. W razie wszelkich pytań dotyczących powyższych opłat i kursu wymiany walut dotyczącego rezerwacji należy kontaktować się z przedstawicielami swojego banku.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hotels.com uzgadnia z wyprzedzeniem ceny określonych pokoi z dostawcami usług hotelowych, aby umożliwić dokonywanie rezerwacji. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hotels.com pobiera opłaty za świadczenie na rzecz użytkownika usług umożliwiających dokonywanie rezerwacji („opłata manipulacyjna za umożliwienie dokonania rezerwacji”). Cena za pokój przedstawiona na stronie internetowej stanowi kombinację wcześniej uzgodnionej ceny za pokój rezerwowany w imieniu użytkownika przez Hotels.com i opłaty manipulacyjnej za umożliwienie dokonania rezerwacji, jaką zatrzymuje dla siebie Hotels.com jako wynagrodzenie za świadczone usługi. Użytkownik upoważnia Hotels.com do dokonywania rezerwacji za pełną cenę rezerwacji, która obejmuje cenę za pokój widoczną na stronie internetowej wraz z należnym podatkiem, opłaty za usługi i w stosownych przypadkach podatki od usług świadczonych przez Hotels.com. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie swojej karty kredytowej przez Hotels.com sumą stanowiącą całkowitą opłatę za dokonaną rezerwację. Po przesłaniu swojego żądania rezerwacji użytkownik upoważnia Hotels.com, w tym Travelscape, LLC lub Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), do dokonania rezerwacji w jego imieniu, co obejmuje dokonanie z dostawcami usług hotelowych uzgodnień dotyczących płatności. 

 

CENY

 

 

Ceny usług turystycznych będą zgodne z cenami wyświetlanymi w witrynie poza sytuacjami, w których są one wynikiem oczywistych błędów. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, jednak nie będzie to mieć wpływu na już przyjęte rezerwacje. Pomimo dokładania wszelkich starań przez firmę Hotels.com niektóre usługi turystyczne mogą być wycenione nieprawidłowo. HOTELS.COM WYRAŹNIE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO MODYFIKOWANIA WSZYSTKICH BŁĘDNIE USTALONYCH CEN I/LUB DOKONANYCH PO TAKICH CENACH REZERWACJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY JESZCZE ZREALIZOWANE. W TAKIM PRZYPADKU, O ILE TO MOŻLIWE, BĘDZIE MOŻNA ZACHOWAĆ TAKĄ REZERWACJĘ, ALE PO WŁAŚCIWEJ CENIE, LUB ZOSTANIE ONA ANULOWANA BEZ NAŁOŻENIA KARY. Hotels.com nie jest zobowiązana do świadczenia Państwu usług turystycznych po nieprawidłowej (zaniżonej) cenie, nawet jeżeli otrzymają Państwo potwierdzenie dokonania rezerwacji.

 

WYŚWIETLANIE PRODUKTÓW I USŁUG NA STRONIE HOTELS.COM

Na stronie Hotels.com dostępne są liczne opcje, dzięki którym podróżny może wyszukać hotel najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.  Ustawienia sortowania umożliwiają mu uporządkowanie wyników wyszukiwania według swoich preferencji, np. według cen, zweryfikowanych ocen lub innych kryteriów.  Ustawienia filtrowania umożliwiają mu natomiast uwzględnienie albo wykluczenie określonych opcji.  Jeśli podróżny nie wybierze żadnej z tych opcji, odpowiednie opcje zostaną wyświetlone na stronie Hotels.com w wynikach wyszukiwania — zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami.
Porządek sortowania ustawiony domyślnie w zakładce Najpopularniejsze odzwierciedla trafność wyników pod względem podanych kryteriów wyszukiwania, dzięki czemu podróżny może szybko i łatwo znaleźć najlepszą dla siebie ofertę.  Trafność mierzona jest na podstawie lokalizacji hotelu, ocen gości, popularności hotelu (określanej według liczby podróżnych, którzy dokonują na stronach Hotels.com rezerwacji w danym hotelu), jakości treści udostępnianych przez dany hotel, a także konkurencyjności cen i dostępności miejsc w hotelu. Czynniki te są brane pod uwagę w odniesieniu do wszystkich hoteli pasujących do kryteriów wyszukiwania. Prowizja, jaką Hotels.com otrzymuje od hoteli za rezerwacje dokonane na stronach Hotels.com, również wpływa na pozycjonowanie hoteli oferujących podobne warunki według czynników wymienionych powyżej. Porządek sortowania w przypadku hoteli o podobnych wynikach uzyskanych metodą sortowania inną niż domyślna (np. wg ceny albo klasyfikacji w gwiazdkach) będzie ustalany według czynników określonych powyżej.

Hotels.com stale doskonali świadczone usługi.  W tym celu może zatem testować różne domyślne metody sortowania.

 

 

ZMIANY I ODWOŁANIA REZERWACJI

 

Użytkownik może zmienić lub anulować swoją rezerwację za pośrednictwem Internetu (po zalogowaniu się na konto na stronie Hotels.com w sekcji Rezerwacje), lub kontaktując się z obsługą klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres obslugaklienta@hotels.com lub dzwoniąc pod numer: 022 306 0741

 

Użytkownik może zmienić informacje dotyczące imienia i nazwiska gościa, typu łóżek, preferencji w zakresie palenia, życzeń specjalnych, udogodnień dla osób niepełnosprawnych, typu pokoi, liczby gości, dat podróży, a Hotels.com nie obciąży go z tego tytułu żadnymi opłatami. Opłaty z tytułu zmian lub anulowania rezerwacji mogą natomiast naliczyć wynajmujący. Opłaty zależą od rezerwacji, a stosowne szczegóły można znaleźć w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji.

  

Użytkownik zgadza się zapłacić wszelkie wymagane przez wynajmującego opłaty z tytułu dokonanych przez Użytkownika zmian lub dokonanego przez Użytkownika anulowania rezerwacji. W ograniczonych przypadkach niektóre hotele nie zezwalają na zmiany lub anulowanie dokonanych rezerwacji, co jest opisane w publikowanych przez te hotele zasadach i ograniczeniach dotyczących rezerwacji. Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień dotyczących przedpłacanych rezerwacji hotelowych. Prawo do anulowania rezerwacji nie jest automatyczne i przysługuje użytkownikowi jedynie w sytuacji, gdy rezygnacja z rezerwacji jest gwarantowana przez regulamin placówki, w której rezerwacji dokonano. W przypadku, gdy placówka, w której dokonano rezerwacji nie jest w stanie jej zrealizować Hotels.com nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu koszty.

Jeśli Użytkownik nie będzie obecny na pierwszą noc rezerwacji, jednak planuje zameldować się na kolejne noce z tej rezerwacji, należy potwierdzić tę rezerwację na stronie Hotels.com najpóźniej w dniu oryginalnego zameldowania. Pozwoli to uniknąć anulowania całej rezerwacji. Jeśli Użytkownik nie potwierdzi opłat za rezerwację na stronie Hotels.com, cała rezerwacja może zostać anulowana, a zwrot będzie przysługiwał jedynie zgodnie z zasadami i restrykcjami danego hotelu, o czym poinformowano w procesie rezerwacji.

Niniejsze warunki korzystania ze strony nie mogą zostać zmienione przez osoby do tego nieupoważnione, w tym pracowników Hotels.com.

 

Platforma Komisji Europejskiej służąca do pozasądowego rozwiązywania kwestii spornych online dostępna jest na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ZASADY I WARUNKI PROGRAMU HOTELS.COM™ REWARDS

 

Hotels.com Rewards to program lojalnościowy firmy Hotels.com (zwany „Programem”). Za każdy nocleg zarezerwowany i wykorzystany w obiekcie uczestniczącym w programie Hotels.com Rewards zgromadzą Państwo jedną pieczątkę („Pieczątka”). Po zgromadzeniu 10 Pieczątek otrzymają Państwo jeden bonusowy nocleg do wykorzystania w przyszłości („Bonusowy nocleg”). Bonusowy nocleg nie zawiera podatków i opłat, które muszą Państwo uiścić, jeśli zdecydują się Państwo na wykorzystanie takiego Bonusowego noclegu. Jeśli wykorzystają Państwo swój Bonusowy nocleg na naszej desktopowej lub mobilnej stronie internetowej, będą musieli Państwo uiścić także opłatę za wykorzystanie („Opłata za wykorzystanie”). Opłata za wykorzystanie nie zostanie natomiast od Państwa pobrana, jeśli wykorzystają Państwo Bonusowy nocleg za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. Wszystkie rezerwacje muszą być dokonane online lub za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. Gromadzenie Pieczątek i wykorzystywanie Bonusowych noclegów może odbywać się wyłącznie w hotelach biorących udział w programie Hotels.com Rewards. 

 

W Programie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły osiemnaście (18) lat, założyły konto na stronie Hotels.com oraz korzystają z ważnego adresu e-mail. Do Programu nie mogą przystępować firmy, stowarzyszenia ani inne grupy. Pracownicy firmy Expedia Inc. nie mogą gromadzić Pieczątek ani wykorzystywać Bonusowych noclegów, jeśli dokonują rezerwacji za pośrednictwem programu B.E.S.T. lub jeśli korzystają z rabatu dla pracowników. Jeśli pracownik firmy Expedia Inc. dokona rezerwacji, nie korzystając z rabatu, będzie uprawniony do gromadzenia Pieczątek i Bonusowych noclegów w ramach programu Hotels.com Rewards.

 

GROMADZENIE PIECZĄTEK

 

Pieczątka jest przyznawana za każdą noc spędzoną w obiekcie, który bierze udział w programie Hotels.com Rewards. Za każde zgromadzone 10 Pieczątek mogą Państwo zdobyć 1 Bonusowy nocleg. Podczas dokonywania rezerwacji przez Internet oraz w naszej aplikacji mobilnej trzeba zalogować się na konto Hotels.com, aby umożliwić nam dodanie zgromadzonych przez Państwa Pieczątek do Państwa konta. W przypadku dokonywania rezerwacji telefonicznie należy podać adres e-mail skojarzony z Państwa kontem, dzięki czemu będziemy wiedzieć, do którego konta dodać Pieczątki. Pieczątki mogą gromadzić wyłącznie osoby biorące udział w programie Hotels.com Rewards. Inni goście objęci tą samą rezerwacją nie gromadzą Pieczątek. Ponadto nie można gromadzić Pieczątek za rezerwacje dokonane przed przystąpieniem do Programu.

 

Wszelkie zgromadzone Pieczątki są dodawane do Państwa konta w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu wymeldowania z obiektu, który bierze udział w programie Hotels.com Rewards. Jeśli Pieczątki zostaną zgromadzone, a później okaże się, że nie doszło do zrealizowania pobytu („Pieczątka unieważniona”), zastrzegamy sobie prawo do usunięcia z Państwa konta takich Pieczątek unieważnionych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku anulowania rezerwacji lub niezameldowania się w hotelu. Pieczątki unieważnione nie są wliczane do puli 10 Pieczątek, które uprawniają do Bonusowego noclegu.

 

W każdej chwili można sprawdzić na swoim koncie liczbę zgromadzonych Pieczątek. W tym celu wystarczy zalogować się na stronie Hotels.com, skorzystać z naszej aplikacji mobilnej lub zadzwonić do działu obsługi klienta. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzanie, czy stan konta jest zgodny z rzeczywistością. Jeśli Państwa zdaniem liczba zebranych Pieczątek jest nieprawidłowa, chętnie to sprawdzimy. Jeśli dowolne rezerwacje okażą się nieważne, jak wspomniano wcześniej, usuniemy je z Państwa konta.

 

Oprócz sytuacji opisanych powyżej Pieczątki nie są przyznawane także w przypadku:

1. Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem partnerskiej strony Hotels.com;

2. Rezerwacji dokonanych przed przystąpieniem do Programu;

3. Rezerwacji wchodzących w skład pakietu (tj. hotel + lot);

4. Niektórych rezerwacji dokonanych z wykorzystaniem kuponu lub kodu rabatowego — należy zapoznać się z warunkami dotyczącymi każdego z tych przypadków;

5. Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem działu obsługi podróży grupowych;

6. Rezerwacji, które nic nie kosztują, tj. bezpłatnych.

 

WYKORZYSTYWANIE BONUSOWYCH NOCLEGÓW

 

Po zgromadzeniu 10 Pieczątek zdobędą Państwo jeden Bonusowy nocleg do wykorzystania w obiekcie uczestniczącym w programie Hotels.com Rewards. Bonusowy nocleg można odebrać przez Internet oraz za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej.

 

Maksymalna wartość Bonusowego noclegu zależy od wartości 10 zgromadzonych Pieczątek, o ile nie straciły ważności. Wartość ta będzie równa średniej cenie za dobę liczonej na podstawie zgromadzonych Pieczątek, bez uwzględnienia podatków i opłat. Jeżeli użytkownik zgromadził Pieczątkę z ofertą Ukrytej ceny, wtedy ta cena będzie obowiązywać przy wyliczeniach zamiast standardowej. W przypadku Bonusowego noclegu należy opłacić podatki, opłaty, posiłki oraz pozostałe powiązane koszty. Jeśli wykorzystają Państwo swój Bonusowy nocleg na naszej desktopowej lub mobilnej stronie internetowej, będą musieli Państwo uiścić także Opłatę za wykorzystanie. Opłata za wykorzystanie nie zostanie natomiast od Państwa pobrana, jeśli wykorzystają Państwo Bonusowy nocleg za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej.

 

Jeśli 10 zgromadzonych Pieczątek było opłacanych w różnych walutach, wartość każdej z nich zostanie przeliczona na walutę, która obowiązuje na terenie kraju, w którym dołączono do programu.

 

 

Bonusowy nocleg podlega wszystkim obowiązującym standardowym zasadom i warunkom dotyczącym rezerwacji. Odbierając Bonusowy nocleg, nie można dodać go do puli umożliwiającej odebranie kolejnej Pieczątki. Pieczątki nie mają wartości pieniężnej i odebranie Bonusowego noclegu nie podlega wymianie na gotówkę.

 

Realizując Bonusowy nocleg w cenie poniżej maksymalnej wartości przysługującego Państwu Bonusowego noclegu, nie można ubiegać się o wypłacenie różnicy w gotówce, uznania nadpłaty itp. Realizując Bonusowy nocleg w cenie powyżej maksymalnej wartości przysługującego Państwu Bonusowego noclegu, należy dopłacić różnicę.

 

Jeśli mają Państwo więcej niż 1 Bonusowy nocleg do odebrania, można wybrać, jaki zastosować rodzaj rezerwacji. Jeśli zdecydują się Państwo odebrać kilka Bonusowych noclegów w ramach jednej rezerwacji, zostanie Państwu naliczona Opłata za wykorzystanie od każdego odebranego Bonusowego noclegu. Nie można łączyć Bonusowego noclegu z żadną inną ofertą, wykorzystaniem kuponu czy kodu rabatowego, chyba że warunki wyraźnie stanowią, że jest to dopuszczalne. Oznacza to, że rezerwując pobyt i odbierając Bonusowy nocleg, na ogół nie będzie można uzyskać dodatkowego rabatu.

 

W przypadku odbierania Bonusowego noclegu w ramach rezerwacji na okres powyżej 1 nocy, automatycznie za bonusowy zostanie uznany najdroższy z noclegów w tej rezerwacji, pod warunkiem, że jego cena będzie niższa niż przysługująca wartość maksymalna.

 

Bonusowe noclegi podlegają wszystkim zasadom anulowania obowiązującym w obiekcie, który bierze udział w programie Hotels.com Rewards. Jeśli anulują Państwo Bonusowy nocleg, w odniesieniu do którego byliby Państwo uprawnieni do pełnego zwrotu kosztów, gdyby Państwo za taką rezerwację zapłacili i ją anulowali, wówczas taki Bonusowy nocleg zwrócimy na Państwa konto, a także zwrócimy uiszczoną w związku z takim noclegiem Opłatę za wykorzystanie. Jeśli anulują Państwo Bonusowy nocleg, w odniesieniu do którego byliby Państwo uprawnieni do zwrotu 1–99% wysokości kosztów, gdyby Państwo za taką rezerwację zapłacili i ją anulowali, wówczas taki Bonusowy nocleg nie zostanie zwrócony na Państwa konto, a związana z takim noclegiem Opłatę za wykorzystanie zostanie zwrócona w zależności od obowiązujących w obiekcie zasad dotyczących zmian lub anulowania rezerwacji. Jeśli anulują Państwo Bonusowy nocleg, w odniesieniu do którego nie byliby Państwo uprawnieni do jakiegokolwiek zwrotu kosztów, gdyby Państwo za taką rezerwację zapłacili i ją anulowali, wówczas taki Bonusowy nocleg nie zostanie zwrócony na Państwa konto a związana z takim noclegiem Opłata za wykorzystanie nie zostanie Państwu zwrócona.

 

Aby zmienić daty rezerwacji z Bonusowym noclegiem, należy anulować rezerwację, poczekać aż Bonusowy nocleg zostanie z powrotem dodany do puli, a następnie ponownie dokonać rezerwacji. Dzięki temu Bonusowy nocleg można przypisać do nowej rezerwacji.

 

POZIOMY PROGRAMU HOTELS.COM REWARDS

 

Program dzieli się na 3 poziomy: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver i Hotels.com Rewards Gold. Na początku przyznawane jest członkostwo na poziomie Hotels.com Rewards. Po zgromadzeniu 10–29 Pieczątek w ciągu roku członkowskiego, jest się uprawnionym do przejścia na poziom Hotels.com Rewards Silver. Po zgromadzeniu przynajmniej 30 Pieczątek w ciągu roku członkowskiego, można przejść na poziom Hotels.com Rewards Gold. Pierwszy rok członkowski zaczyna się w dniu utworzenia konta. Dzień ten wyznacza również początek każdego kolejnego roku.

 

 

ZMIANY I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 

Państwa Pieczątki nie stracą ważności, pod warunkiem utrzymywania korzystania ze swojego konta co najmniej raz na 12 miesięcy. Oznacza to, że w tym czasie należy zgromadzić Pieczątkę lub odebrać Bonusowy nocleg, co spowoduje przesunięcie daty upływu ważności konta o kolejne 12 miesięcy. W przypadku niezgromadzenia Pieczątek lub nieodebrania Bonusowych noclegów w ciągu 12 miesięcy, Państwa Pieczątki stracą ważność, a Państwa konto może zostać dezaktywowane. Gdy do tego dojdzie, Państwa Pieczątki zostaną utracone. Należy zalogować się na swoje konto i sprawdzić datę ważności Pieczątek.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków w każdej chwili i bez uprzedzenia, w tym reguł dotyczących gromadzenia Pieczątek, różnych poziomów członkostwa oraz wymagań kwalifikacyjnych i związanych z nimi korzyści, zasad odbierania Bonusowych noclegów, listy obiektów uczestniczących w programie Hotels.com Rewards, a także maksymalnej wartości Bonusowego noclegu. Możemy informować o tych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub na stronie Hotels.com, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie swojego konta.

 

Program Hotels.com Rewards nie ma daty zakończenia i będzie trwał do czasu, aż zostanie zakończony, co może nastąpić w dowolnej chwili. Po zakończeniu Programu, przysługuje 30 dni od daty ogłoszenia tego faktu na odebranie Bonusowych noclegów zgromadzonych na koncie. Po tej dacie Bonusowe noclegi przepadną i nie będą podlegały rekompensacie.

 

Kontynuując gromadzenie Pieczątek i odbieranie Bonusowych noclegów w ramach programu Hotels.com Rewards, akceptują Państwo wszelkie zmiany tych zasad i warunków. Śledzenie ewentualnych zmian pozostaje w gestii użytkownika. Najnowsza wersja zasad i warunków jest dostępna na naszej stronie.

 

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI PROGRAMU HOTELS.COM REWARDS

 

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia członkostwa, jeśli użytkownik będzie działać z nieuczciwymi zamiarami lub używać programu lojalnościowego w sposób niezgodny z zasadami i warunkami, przepisami prawa federalnego lub stanowego, ustawami i rozporządzeniami. Wypowiedzenie członkostwa może oznaczać utratę zgromadzonych Pieczątek i korzyści. Przysługuje nam także prawo do podejmowania stosownych decyzji administracyjnych i/lub działań prawnych, w tym także w razie potrzeby do wszczęcia postępowania karnego.

 

W ramach Państwa uczestnictwa w programie Hotels.com Rewards możemy przesyłać Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail informacje o wszelkich zmianach dotyczących Państwa konta czy przeprowadzonych transakcji. Możemy także w każdej chwili odebrać Państwa Pieczątki. Pieczątek nie można sprzedawać ani przenosić na innego uczestnika ani łączyć ich z Pieczątkami innego członka Programu. Pieczątki i Bonusowe noclegi nie podlegają cesji w przypadku śmierci uczestnika, jeśli istnieje problem dotyczący kwestii majątkowych lub alimentacyjnych, a także w innych sytuacjach wynikających z obowiązującego prawa. Wyrażają Państwo zgodę, aby wszelkie spory i roszczenia tego typu były rozstrzygane indywidualnie wyłącznie przed właściwym sądem w Polsce.

 

Jakiekolwiek pytania dotyczące tych zasad i warunków będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim.

 

Program jest nieważny w zakresie, w którym jest niezgodny z prawem. Niezrealizowanie dowolnego z niniejszych zasad i warunków nie stanowi uchylenia tego ani żadnego innego postanowienia. Nasza decyzja w zakresie wszelkich pytań czy sporów dotyczących Programu jest ostateczna.

 

Korzyści dla uczestników programu Hotels.com™ Rewards na poziomie Silver i Gold
Uczestnicy programu Hotels.com Rewards na poziomie Silver i Gold mogą korzystać z określonych udogodnień oferowanych w wybranych obiektach. Możliwość korzystania z takich udogodnień przysługuje w zależności od poziomu uczestnictwa w programie Hotels.com Rewards posiadanego przez użytkownika w momencie dokonywania rezerwacji, a dostępne udogodnienia są wyszczególnione w ofercie obiektu prezentowanej użytkownikowi podczas dokonywania rezerwacji. Udogodnienia mogą się różnić w zależności od obiektu, rodzaju pokoju, dostępności i terminu podróży i w dowolnej chwili mogą też ulec zmianie. Może mieć do nich zastosowanie wymóg określonej minimalnej długości pobytu.

Obiekty z kategorii VIP Access
Uczestnicy programu Hotels.com Rewards na poziomie Silver i Gold mogą korzystać ze szczególnych udogodnień dostępnych w obiektach z kategorii VIP Access. Możliwość korzystania z takich udogodnień przysługuje w zależności od poziomu uczestnictwa w programie Hotels.com Rewards posiadanego przez użytkownika w momencie dokonywania rezerwacji, a dostępne udogodnienia są wyszczególnione w ofercie obiektu prezentowanej użytkownikowi podczas dokonywania rezerwacji. Udogodnienia mogą się różnić w zależności od obiektu i w dowolnej chwili mogą też ulec zmianie.


Lista należących do kategorii VIP Access obiektów, które oferują wspomniane korzyści, może ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Udogodnienia są przewidziane dla głównego posiadacza konta i mogą zostać rozszerzone na innych podróżnych objętych rezerwacją dokonaną przy użyciu konta Silver lub Gold tylko według uznania obiektu oraz w zależności od dostępności. Uczestnicy na poziomie Silver i Gold mają zagwarantowane bezpłatne Wi-Fi w obiektach z kategorii VIP Access. Dotyczy to standardowego Wi-Fi. Wi-Fi w wersji premium może być dostępne za dodatkową opłatą. Postanowienia te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.


Uczestnikowi na poziomie Gold, który zarezerwował pobyt w obiekcie z kategorii VIP Access, może zostać zaoferowane w momencie zameldowania podwyższenie standardu pokoju (w zależności od dostępności). Możliwość skorzystania z podwyższenia standardu pokoju zależy od poziomu uczestnictwa w programie Hotels.com Rewards posiadanego przez użytkownika w momencie dokonywania rezerwacji. Podwyższenie standardu pokoju w obiektach z kategorii VIP Access jest przewidziane dla głównego posiadacza konta i może zostać rozszerzone na inne pokoje objęte rezerwacją dokonaną przy użyciu konta Gold tylko według uznania obiektu oraz w zależności od dostępności. Podwyższenie standardu może obejmować bezpłatną zamianę pokoju na pokój z kategorii o większej wartości lub wyższej jakości. Zamiast podwyższenia standardu pokoju podróżny może uzyskać możliwość wyboru pokoju na preferowanym przez niego piętrze lub w preferowanej przez niego części piętra (np. z dala od wind lub maszyny do lodu). Podwyższenia standardu pokoju nie można zarezerwować.


Uczestnikowi na poziomie Gold, który zarezerwował pobyt w obiekcie z kategorii VIP Access, może zostać zaoferowana opcja wcześniejszego zameldowania oraz późniejszego wymeldowania (w zależności od dostępności). Możliwość skorzystania z opcji wcześniejszego zameldowania i późniejszego wymeldowania zależy od poziomu uczestnictwa w programie Hotels.com Rewards posiadanego przez użytkownika w momencie dokonywania rezerwacji. Opcje wcześniejszego zameldowania i późniejszego wymeldowania są przewidziane dla głównego posiadacza konta i mogą zostać rozszerzone na innych podróżnych objętych rezerwacją dokonaną przy użyciu konta Gold według uznania obiektu oraz w zależności od dostępności.

 

UKRYTE CENY

 

 

Ukryte ceny Hotels.com („Ukryte ceny”) są dostępne dla następujących klientów:

•    uczestników programu Hotels.com Rewards;

•    użytkowników, którzy odblokowali Ukryte ceny na naszej stronie poprzez subskrypcję biuletynu Hotels.com; oraz

•    użytkowników aplikacji mobilnej (opisanej w zasadach i warunkach poniżej).

Uczestnicy programu Hotels.com Rewards – jeżeli użytkownik zalogowany jest na swoim koncie Hotels.com podczas wyszukiwania hoteli, Ukryte ceny będą wyświetlane automatycznie w wybranych hotelach, przy których widoczny jest baner „Twoje ukryte ceny”.

Subskrybenci biuletynu e-mailowego – jeżeli podczas wyszukiwania hoteli na naszej stronie użytkownik nie jest zalogowanym uczestnikiem programu Hotels.com Rewards, wciąż można odblokować Ukryte ceny dzięki subskrypcji biuletynu e-mailowego Hotels.com. Kliknij „Odblokuj teraz” w miejscu, gdzie wspomniane są Ukryte ceny w wynikach wyszukiwania hoteli i podaj swój adres e-mail, aby odblokować. W wynikach wyszukiwania wyświetlą się wtedy Ukryte ceny w wybranych hotelach, przy których widoczny będzie baner „Twoje ukryte ceny”. Jeżeli wcześniej użytkownik był subskrybentem biuletynu e-mailowego, zależnie od ustawień wyszukiwarki oraz długości subskrypcji, mógł zostać zapamiętany, w związku z czym Ukryte ceny będą już wyświetlane. Podając nam swój adres e-mail użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie najlepszych ofert oraz powiadomień marketingowych na swoją skrzynkę e-mailową, z możliwością rezygnacji poprzez kliknięcie „Rezygnacja z otrzymywania wiadomości od nas” w jednej z naszych wiadomości. Po rezygnacji z subskrypcji dostęp do Ukrytych cen dzięki tej metodzie nie będzie możliwy do czasu ponownej subskrypcji. 

Użytkownicy aplikacji mobilnej – korzystając z aplikacji mobilnej automatycznie wyświetlane będą Ukryte ceny w wybranych hotelach, przy których wyświetlany jest baner „Twoje ukryte ceny”. Użytkownik aplikacji mobilnej nie będzie w stanie wyświetlać Ukrytych cen wchodząc na stronę poprzez inną platformę, chyba że jest zalogowanym uczestnikiem programu Hotels.com Rewards, lub subskrybentem biuletynu e-mailowego Hotels.com.

Ogólne zasady i warunki Ukrytych cen

Ukryte ceny są dostępne wyłącznie w wybranych hotelach i terminach. Ukryte ceny są wyświetlane wyłącznie w odpowiednich miejscach w wynikach wyszukiwania hoteli.

Jeżeli Ukryta cena jest wyświetlana obok ceny przekreślonej (np. „£150 £100”), cena przekreślona jest standardową ceną za hotel na stronie Hotels.com, nie uwzględniającą innych rabatów.

Sekcja „Ceny” tego dokumentu dotyczy również Ukrytych cen.  Ukryte ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, jednak nie będzie to mieć wpływu na już przyjęte rezerwacje.

 

 

WARUNKI GWARANCJI CENY

 

Gwarancja ceny — Jeśli użytkownik znajdzie niższą cenę na stronie Hotels.com lub w innej witrynie przed godziną 23:59 czasu lokalnego dnia poprzedzającego pobyt, zwrócimy mu tę różnicę w cenie. Rezerwacje pakietowe nie kwalifikują się do skorzystania z tej gwarancji. Obowiązują również pozostałe zasady i warunki opisane poniżej.

 

Przesyłanie roszczenia —

• W przypadku rezerwacji niepodlegającej zwrotowi: Zwrot różnicy na rzecz użytkownika przez Hotels.com nastąpi w postaci kuponu o wartości odpowiadającej różnicy w cenie. Kupon można wykorzystać podczas dokonywania rezerwacji na stronie Hotels.com w przyszłości. Użytkownik musi skontaktować się z infolinią lub złożyć wniosek, korzystając z dostępnego online formularza Gwarancji ceny do godziny 23:59 czasu lokalnego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pobytu. Niższa cena musi być dostępna dla rezerwacji w momencie nawiązania kontaktu z nami, zgodnie z tym, co określą nasi przedstawiciele obsługi klienta. 

 

• W przypadku rezerwacji z możliwością zwrotu kosztów: 

a) W przypadku znalezienia niższej ceny na stronie Hotels.com: Użytkownik może skontaktować się z infolinią do godziny 23:59 czasu lokalnego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pobytu lub po zalogowaniu na konto Hotels.com anulować obecną rezerwację online w zakładce Rezerwacje i dokonać kolejnej rezerwacji online po niższej cenie. W przypadku kontaktu telefonicznego tańszy pokój musi być dostępny w chwili kontaktu użytkownika z pracownikiem obsługi klienta. Na wniosek użytkownika przedstawiciel działu obsługi klienta dokona ponownej rezerwacji pokoju dostępnego w niższej cenie z wykorzystaniem danych płatności podanych przez użytkownika podczas rozmowy telefonicznej. Przedstawiciel działu obsługi klienta anuluje pierwotną rezerwację użytkownika, a użytkownik otrzyma zwrot pierwotnie zapłaconej ceny. Zwroty kosztów będą przetwarzane przez Hotels.com natychmiastowo, przy czym przetworzenie zwrotu przez bank użytkownika może zająć do 30 dni.

b) W przypadku znalezienia niższej ceny na innej stronie: Hotels.com zwróci różnicę w cenie. Użytkownik musi skontaktować się z infolinią lub złożyć wniosek, korzystając z dostępnego online formularza Gwarancji ceny do godziny 23:59 czasu lokalnego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pobytu. Niższa cena musi być dostępna dla rezerwacji w momencie nawiązania kontaktu z nami, zgodnie z tym, co określą nasi przedstawiciele obsługi klienta. Zwroty kosztów będą przetwarzane przez Hotels.com po weryfikacji wniosku, przy czym przetworzenie zwrotu przez bank użytkownika może zająć do 30 dni.

Porównanie musi dotyczyć tej samej trasy podróży — Gwarancja ceny dostępna jest wyłącznie dla dokładnie określonych tras podróży, obejmujących hotel, rodzaj pokoju, stosowne zasady anulowania rezerwacji oraz daty podróży określone na stronie Hotels.com. Ponadto porównanie cen musi dotyczyć rezerwacji, która nie stanowi elementu transakcji wiązanej, dotyczącej tego samego hotelu i dokonanej na innej stronie.  Oznacza to, że rezerwacje w hotelach w ramach pakietu dokonane na innej stronie nie są objęte Gwarancją ceny. Gwarancja ta dotyczy kosztów zarezerwowanej podróży (zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu rezerwacji), w tym wszelkich opłat i podatków pobranych przez nas od użytkownika w momencie dokonywania rezerwacji. Gwarancja nie obejmuje opłat i podatków pobranych od użytkownika przez osobę trzecią, w tym opłat i podatków pobranych przez hotel bezpośrednio od użytkownika podczas pobytu w tym hotelu.  Gwarancja ceny nie obowiązuje w przypadku rezerwacji na stronach, gdzie obiekt lub inne szczegóły rezerwacji są nieznane do momentu dokonania zakupu. Użytkownik musi spełniać wszelkie wymagania związane z uzyskaniem niższej ceny (jeśli takowe istnieją), w tym, bez ograniczeń, związane z wymaganiami dotyczącymi miejsca zamieszkania, regionalnymi i wiekowymi.

 

Porównanie musi być dostępne dla odbiorców ogólnych. Gwarancja ceny obowiązuje wyłącznie w przypadku cen reklamowanych i dostępnych dla odbiorców ogólnych. Dotyczy to również Ukrytych cen. Gwarancja ceny nie obejmuje na przykład cen oferowanych na stronach z programami członkostwa, cen lub rabatów dla firm, cen dotyczących grup, czarterów, programów uznaniowych, promocji, spotkań, zjazdów, cen konsolidacyjnych, ukrytych lub wynikających ze świadczeń pracowniczych, ustalonych w wyniku przetargu lub podobnych działań, a także cen dostępnych tylko po skorzystaniu z kuponu lub innej promocji niedostępnej dla ogółu klientów. Niższa cena nie może pochodzić ze strony, na której uzyskanie informacji o cenie wymaga połączenia telefonicznego, ani z otrzymanej wiadomości e-mail. 

 

Weryfikacja roszczenia — Wszelkie wnioski podlegają weryfikacji przez Hotels.com. Nie akceptujemy zrzutów ekranowych ani innych domniemanych dowodów, których nie możemy niezależnie potwierdzić. Nie będziemy również weryfikować roszczeń, które według własnego uznania traktujemy jako błąd w druku lub inny błąd, bądź które zostały przedstawione niezgodnie z prawem lub w złej wierze. 

 

Zwroty w przypadku zweryfikowanych wniosków (wyłącznie w przypadku rezerwacji z możliwością zwrotu kosztów) — W przypadku zweryfikowanych wniosków o zwrot dokonany zostanie zwrot środków na kartę użytą podczas rezerwacji. Jeśli płatność za hotel miała miejsce podczas dokonywania rezerwacji, zwrócimy środki po weryfikacji wniosku.  Jeśli płatność za rezerwację dokonaną na stronie Hotels.com miała zostać dokonana później, po przybyciu do hotelu, a użytkownik znajdzie niższą cenę na innej stronie internetowej, użytkownik uiści po przybyciu do hotelu pierwotną cenę, a my zwrócimy mu środki po zakończeniu pobytu.  Należy pamiętać, że pojawienie się na wyciągu z rachunku bankowego informacji o dokonaniu zwrotu może zająć nawet 30 dni lub mieć miejsce w następnym okresie rozliczeniowym.

Kupony (wyłącznie w przypadku rezerwacji bez możliwości zwrotu kosztów) — Kupony zostaną przesłane użytkownikowi niezwłocznie po złożeniu wniosku i jego weryfikacji przez firmę Hotels.com. Zastosowanie będą miały zasady dotyczące kuponów (patrz „Warunki korzystania z kodów rabatowych” powyżej).

 

Zmiany — Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub przerywania oferty Gwarancja ceny lub ograniczania jej dostępności dla danej osoby według własnego uznania, w dowolnym czasie, z dowolnej przyczyny lub z braku przyczyny, oraz bez konieczności informowania o tym fakcie osoby zainteresowanej. Warunki obowiązujące w momencie dokonywania rezerwacji określają kwalifikacje do skorzystania z Gwarancji ceny. Niemożność wprowadzenia w życie jakiegokolwiek przepisu z niniejszych Zasad i Warunków nie oznacza zrzeczenia się tego przepisu.

 

CELE PODRÓŻY 

 

Chociaż większość podróży, łącznie z podróżami do miejsc położonych za granicą, odbywa się bez problemów, podróżowanie do niektórych miejsc może być związane z większym ryzykiem niż do innych. Hotels.com zaleca pasażerom, aby zapoznali się z zakazami, ostrzeżeniami, ogłoszeniami i zaleceniami związanymi z podróżowaniem, które zostały wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii: http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/. 

 

OFERUJĄC SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH DO OKREŚLONYCH MIEJSC ZA GRANICĄ, HOTELS.COM NIE STWIERDZA TYM SAMYM ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PODRÓŻ DO TAKICH MIEJSC JEST ZALECANA LUB POZBAWIONA RYZYKA I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY, JAKIE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z PODRÓŻY DO TYCH MIEJSC.

 

MODYFIKACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW 

 

Hotels.com zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych warunków i uwag, w oparciu o które niniejsza strona internetowa jest udostępniana, natomiast użytkownik zgadza się przyjąć i przestrzegać tych warunków i uwag, które obowiązują w chwili korzystania przez niego ze strony internetowej i jej funkcji.

 

OGÓLNE 

 

Niniejsza umowa jest regulowana przez prawo polskie. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję oraz właściwość miejscową sądów w Polsce we wszystkich sprawach spornych powstałych na skutek lub odnoszących się do korzystania z niniejszej strony internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest niedozwolone w każdej jurysdykcji, która nie spełnia wszystkich postanowień powyższych warunków, włączając - między innymi - ten paragraf.

 

Użytkownik potwierdza, że między nim a Hotels.com nie istnieje stosunek joint venture, partnerstwa w spółce, pracy lub umowy agencyjnej, wynikający z faktu zawarcia niniejszej umowy lub z korzystania z niniejszej strony internetowej. 

 

Wykonanie niniejszej umowy przez Hotels.com podlega obowiązującym przepisom i procedurze prawnej i żaden element zawarty w umowie nie uchyla prawa Hotels.com dotyczącego podporządkowania się wymaganym na mocy prawa żądaniom i wymaganiom dotyczącym korzystania przez użytkownika ze strony internetowej lub z informacji dostarczanych lub gromadzonych przez Hotels.com w związku z tym korzystaniem.

 

Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub nieskuteczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, włączając, między innymi, zrzeczenie się gwarancji i przedstawione powyżej ograniczenia odpowiedzialności, wówczas nieważne lub nieskuteczne postanowienie w umowie będzie uważane za zastąpione przez ważne i skuteczne postanowienie, które jest najbardziej zbliżone do intencji oryginalnego postanowienia, co gwarantuje ciągłość obowiązywania umowy.

 

Niniejsza Umowa (oraz wszelkie inne warunki, do których się odnosi) stanowi pełną umowę pomiędzy użytkownikiem a Hotels.com dotyczącą niniejszej strony internetowej oraz zastępuje wszystkie wcześniejsze lub obecne porozumienia i propozycje w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej, które miały miejsce między klientem a Hotels.com w odniesieniu do niniejszej strony internetowej. Wersja drukowana niniejszej umowy i każdej informacji podanej w formie elektronicznej będzie dopuszczona w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych lub związanych z niniejszą umową, w tym samym zakresie i będzie podlegała tym samym warunkom, jak inne dokumenty handlowe oraz pierwotnie wytworzone i zachowane w formie wydruku zapisy. 

 

Fikcyjne nazwy firm, produktów, osób, postaci lub danych wspomniane w niniejszej umowie nie mają na celu przedstawienia rzeczywistej osoby, firmy, produktu lub zdarzenia.

 

Wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny określone, są zastrzeżone.

 

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ HOTELS.COM 

 

Strona internetowa Hotels.com została udostępniona wyłącznie w celu pomocy klientom w określeniu dostępności towarów i usług związanych z turystyką oraz w dokonywaniu uzasadnionych rezerwacji lub w przeprowadzaniu innych transakcji handlowych z dostawcami. Jest to jedyny cel udostępnienia strony internetowej. Użytkownik oświadcza, że ma ukończone co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawarcia niniejszej umowy i do korzystania ze strony internetowej zgodnie z przedstawionymi warunkami. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie odpowiedzialności finansowej za wszelkie korzystanie z niniejszej strony internetowej (oraz za korzystanie ze swojego konta przez inne osoby, łącznie - między innymi - z osobami niepełnoletnimi mieszkającymi z użytkownikiem). Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie nadzoru nad korzystaniem z niniejszej strony internetowej przez osoby niepełnoletnie posługujące się jego nazwiskiem lub kontem. Użytkownik zapewnia również, że wszystkie informacje podane przez niego lub przez członków jego gospodarstwa domowego podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, są prawdziwe i ścisłe.

Dokonywanie, między innymi, jakichkolwiek fałszywych, oszukańczych, bądź spekulacyjnych rezerwacji lub dokonywanie jakichkolwiek rezerwacji w przewidywaniu przyszłego popytu jest niedozwolone. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z funkcji rezerwacji usług turystycznych na niniejszej stronie internetowej wyłącznie w celu wykonywania uzasadnionych rezerwacji lub zakupów na rachunek własny lub innej osoby, przez którą został prawnie upoważniony. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że nadużycia, podejrzana aktywność, podejrzenia o oszustwo i nieprawidłowe korzystanie z procesu rezerwacji usług turystycznych może być przyczyną anulowania przez Hotels.com wszystkich rezerwacji powiązanych z Pana/Pani imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail lub kontem oraz usunięciem wszystkich kont ze strony Hotels.com. Firma Hotels.com zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową wobec użytkownika, który dopuścił się oszustwa lub nadużył regulaminu korzystania z serwisu. Taki użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej na poczet strat poniesionych przez Hotels.com (w tym również kosztów sądowych). W przypadku wątpliwości związanych z anulowaniem rezerwacji, zawieszeniem lub usunięciem konta należy skontaktować się z obsługą klienta.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORAZ OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z HOTELS.COM

 

Odrębne warunki będą miały zastosowanie do dokonywanych przez użytkownika rezerwacji i zakupów wybranych przez niego towarów i usług turystycznych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zasadami korzystania z serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zasad lub warunków zakupu narzuconych przez każdego z wybranych przez niego dostawców, łącznie - między innymi - z zapłaceniem wszystkich kwot w terminie wymagalności oraz z zastosowaniem się do zasad i ograniczeń dostawcy dotyczących dostępności i wykorzystania stawek, produktów lub usług. Hotels.com rezerwuje sobie prawo do anulowania rezerwacji w momencie, kiedy płatność nie zostanie dokonana w określonym czasie. Użytkownik uznaje, że przed skorzystaniem z różnego rodzaju usług i/lub czynności oferowanych przez podmioty trzecie może zaistnieć konieczność podpisania przez użytkownika zrzeczenia się roszczeń względem tychże podmiotów. Użytkownik jest świadomy, że jakiekolwiek naruszenie warunków zakupu narzuconych przez któregokolwiek z dostawców może być przyczyną anulowania jego rezerwacji lub zakupów, odmowy dostępu do wszelkich usług lotniczych, hotelarskich lub samochodowych, przepadku kwot zapłaconych za rezerwację(-e) lub zakupy oraz obciążenia przez Hotels.com jego konta wszelkimi kosztami poniesionymi przez Hotels.com w wyniku takiego naruszenia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za uiszczanie wszelkich kosztów, opłat celnych, podatków i należności wynikających na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej.

 

REZERWACJE GRUPOWE

 

Użytkownik nie może zarezerwować w trybie online więcej niż ośmiu pokoi w tych samych datach pobytu. Jeśli stwierdzimy, że użytkownik zarezerwował łącznie więcej niż osiem pokoi w ramach oddzielnych rezerwacji, możemy wówczas anulować te rezerwacje i ewentualnie obciążyć użytkownika opłatą za anulowanie rezerwacji. Jeśli użytkownik dokonał bezzwrotnej wpłaty, wpłata ta przepada. Jeśli użytkownik chce dokonać rezerwacji co najmniej dziewięciu pokoi, musi telefonicznie skontaktować się w tej sprawie ze specjalistą Expedii ds. rezerwacji grupowych lub wypełnić w trybie online wniosek dotyczący rezerwacji grupowych. Wniosek taki zostanie następnie zbadany przez wspomnianego specjalistę, który skontaktuje się z użytkownikiem w celu finalizacji rezerwacji. Użytkownik może zostać poproszony o podpisanie umowy lub dokonanie bezzwrotnej wpłaty.

 

REZERWACJA POBYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

 

Nie należy dokonywać rezerwacji online obejmujących więcej niż 28 noclegów w tym samym hotelu. Jeżeli ustalimy, że łączna liczba noclegów zarezerwowanych w ramach wszystkich osobnych rezerwacji przekracza 28, będziemy uprawnieni do anulowania rezerwacji i pobrania opłaty za anulowanie rezerwacji (jeżeli taka opłata obowiązuje). Jeśli użytkownik dokonał bezzwrotnej wpłaty, wpłata ta przepada. Jeśli użytkownik chce zarezerwować 29 lub więcej noclegów, musi telefonicznie skontaktować się ze specjalistami ds. pobytów długoterminowych Hotels.com lub wypełnić w trybie online wniosek dotyczący pobytu długoterminowego. Wniosek taki zostanie następnie zbadany przez wspomnianego specjalistę, który skontaktuje się z użytkownikiem w celu finalizacji rezerwacji. Użytkownik może zostać poproszony o podpisanie umowy i/lub dokonanie bezzwrotnej wpłaty.

 

 

KALKULATOR WALUT 

 

Podane kursy walut podawane są w oparciu o różne ogólnie dostępne źródła i powinny być wykorzystywane jedynie jako niewiążące wskazówki. Dokładność kursów walut nie jest sprawdzana i rzeczywiste kursy mogą się różnić od podanych. Aktualizacje notowań walut nie są dokonywanie codziennie. W celu uzyskania informacji o ostatniej aktualizacji, należy sprawdzić datę w Kalkulatorze Walut. Informacje dostarczane za pomocą tej aplikacji są uznawane jako dokładne, jednak Hotels.com, jej spółki zależne lub ich dostawcy nie gwarantują tej dokładności. W przypadku wykorzystywania tych informacji do jakichkolwiek celów finansowych, Hotels.com zaleca, aby klient skonsultował dokładność kursów walut z wykwalifikowanym specjalistą. Hotels.com, jego spółki zależne lub ich dostawcy nie zezwalają na wykorzystywanie tych informacji do innych celów niż do osobistego użytku i zabraniają w najszerszym dozwolonym zakresie odsprzedaży, redystrybucji i wykorzystywania tych informacji do celów handlowych.

 

Opinie Użytkownika, Komentarze, Zdjęcia i Treść 

 

Hotels.com może prezentować opinie, komentarze, zdjęcia lub inne materiały związane z hotelami, a także z innymi doświadczeniami z wakacji i podróży („Opinie”). Hotels.com może również oferować funkcję umożliwiającą użytkownikom niniejszej strony internetowej przesyłanie Opinii („Opinie Użytkownika”). Użytkownik zrzeka się wszelkich praw własności, które może posiadać w stosunku do wspomnianych Opinii Użytkownika i mogą one być w sposób dowolny wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane i udostępniane we wszelkich środkach przekazu i w każdej formie przez Hotels.com lub jej spółki zależne, bez zezwolenia użytkownika. W przypadku udostępnienia funkcji przesyłania opinii, użytkownik wyraża w sposób wyraźny zgodę na przekazywanie wyłącznie Opinii Użytkownika właściwych dla tej usługi, podporządkowując się warunkom, a także ewentualnym wskazówkom udostępnionym na niniejszej stronie internetowej. Użytkownik przyznaje firmie Hotels.com, jej spółkom i firmom zależnym (zbiorczo określanym jako „firmy Hotels.com”) oraz firmom partnerskim, firmom należącym do tej samej marki i/lub powiązanym serwisom internetowym, za pośrednictwem których prowadzone są usługi (zbiorczo określanym jako „Hotels.com i partnerzy”) bezpłatne, stałe, zbywalne, nieodwołalne, nieograniczone prawo do (a) wykorzystywania, reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, dystrybucji, publikacji oraz publicznego prezentowania treści będących częścią „Opinii Użytkownika” oraz (b) wykorzystywania danych osobowych powiązanych z tymi treściami w różnego rodzaju mediach o zasięgu międzynarodowym. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmy Hotels.com (według ich własnego uznania) danych osobowych takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (np. na stronie hotelu, którego dotyczy opinia pozostawiona w „Opiniach Użytkownika”). Potwierdzając jednocześnie, że opinie pozostawione w „Opiniach Użytkownika” mogą być wykorzystywane przez Hotels.com i jej partnerów. Tym samym Użytkownik gwarantuje firmom Hotels.com swobodę występowania na drodze prawnej przeciw każdemu kto w „Opinach Użytkownika” w jakikolwiek sposób narusza prawa innych użytkowników i/lub firm Hotels.com określone niniejszym regulaminem. Użytkownik uznaje, że treści zamieszczane w „Opinach Użytkownika” mają charakter publiczny i nie są własnością ich autora. Użytkownik świadomie rezygnuje z wszelkich praw i roszczeń (włącznie z prawami do powiązanych z opiniami danych lub kształtu publikacji) względem treści zamieszczanych w „Opiniach Użytkownika” i wyraża zgodę na ich publikację, przetwarzanie, usuwanie i wykorzystywanie przez Hotels.com, jej partnerów, pośredników oraz firmy współpracujące.

 

W szczególności; korzystając z tej usługi, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: 

 

• posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do Opinii Użytkownika, które przesyła; 

• w chwili wysyłania, przekazywane Opinie Użytkownika są ścisłe; 

• przekazywane Opinie Użytkownika nie naruszają jakichkolwiek warunków użytkowania, wskazówek lub zasad (mających okresowo zastosowanie) Hotels.com; 

• nie będzie w sposób celowy lub nierozważny wysyłał informacji, które mogą spowodować szkodę lub obrazić kogokolwiek lub jakąkolwiek firmę, a w szczególności: nie będzie przesyłał żadnych komentarzy, informacji lub materiałów, które są nieprawdziwe, złośliwe, oszczercze, obraźliwe, obsceniczne lub które mogłyby w sposób uzasadniony być uważane za takie; 

• nie będzie wykonywał żadnych działań w celu oszukania lub wprowadzenia w błąd i nie będzie podejmował ani nie będzie zachęcał do żadnych oszukańczych lub nielegalnych działań; 

• nie będzie wysyłał ani rozpowszechniał żadnych informacji ani materiałów, które są własnością osób trzecich bez wyraźnego pisemnego zezwolenia na wykonanie tej czynności przez dane osoby trzecie; 

• wszystkie zdjęcia zamieszczane w serwisie spełniają wymogi określone w paragrafie: „Warunki zamieszczania zdjęć”.

Prosimy zauważyć, że autorami opinii widniejących na stronie internetowej są zweryfikowani użytkownicy, którzy zarezerwowali pobyt w danym hotelu na stronie Hotels.com lub innej stronnie internetowej grupy Expedia.

 

 

Hotels.com nie ponosi odpowiedzialności, nie promuje, ani nie rości sobie prawa własności względem zdjęć zamieszczanych przez użytkowników strony.

 

Hotels.com nie redaguje przekazanych Opinii ani Opinii Użytkownika i w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie nie będzie w jakikolwiek sposób ponosił odpowiedzialności za wspomniane Opinie lub Opinie Użytkownika lub za ich dalsze przesyłanie, wykorzystanie lub rozpowszechnianie. Poza tym, Hotels.com nie weryfikuje, nie zatwierdza ani nie wyraża aprobaty w stosunku do opinii lub komentarzy wyrażonych we wszelkich Opiniach lub w Opiniach Użytkownika, które są prywatnymi poglądami osób, które je przekazują. Wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o opinie lub komentarze pojawiające się w serwisie są podejmowane na ryzyko użytkownika. Od czasu do czasu Hotels.com może organizować promocje, w których nagradzani są Ci spośród użytkowników, którzy zdecydują się pozostawić komentarz w „Opiniach Użytkownika”. Nagrodami mogą być kupony rabatowe, udział w loteriach z nagrodami itp. Bardzo ważnym jest, by opinie pozostawiane przez użytkowników były bezstronne i uczciwe. Udział w promocji mogą brać wszyscy użytkownicy, którzy pozostawili komentarz bez względu na to, czy dodana przez nich opinia jest pozytywna czy negatywna.

 

Hotels.com zastrzega sobie prawo, aby z jakiejkolwiek przyczyny, według własnego uznania, odmówić przesłania lub usunąć (bez wcześniejszego powiadomienia) wszelkie Opinie lub Opinie Użytkownika. Obejmuje to, między innymi, sytuacje, gdy Hotels.com otrzymuje zażalenie od osoby trzeciej lub posiada powód, aby uznać, że nastąpiło naruszenie wspomnianych warunków.

 

 

Warunki zamieszczania ZDJĘĆ

 

Wszystkie zdjęcia zamieszczane przez użytkowników powinny być:

·         Prawdziwe i adekwatne: wszystkie zdjęcia powinny przedstawiać wnętrza pomieszczeń, restauracji, obiektów oraz okolicy zgodnie ze stanem faktycznym wymienionych miejsc.

·         Przyjazne pozostałym użytkownikom:

Ø  nie wolno zamieszczać materiałów nielegalnych, niestosownych, obrazoburczych, pornograficznych, wulgarnych lub obraźliwych;

Ø  nie wolno zamieszczać zdjęć ani materiałów, które naruszają prywatność i prawa osobiste osób trzecich lub podmiotów niezależnych;

Ø  nie wolno zamieszczać zdjęć ani materiałów dotyczących dzieci ani osób trzecich bez ich zgody (w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia konieczne jest posiadanie zgody ich rodziców);

Ø  dzieci poniżej 13 roku życia nie mają prawa zamieszczać na stronie żadnych zdjęć ani materiałów.

·         Oryginalne: wolno zamieszczać jedynie zdjęcia wykonane samodzielnie. Nie należy umieszczać zdjęć publikowanych w innych źródłach (zarówno prywatnych jak komercyjnych). Nie wolno zamieszczać zdjęć naruszających prawa autorskie, wykorzystujących znaki towarowe lub wizerunek osób trzecich.

·         Zachowywać niekomercyjny charakter: nie należy zamieszczać zdjęć zawierających znaki firmowe, materiały promocyjne ani jakiekolwiek inne materiały mające charakter komercyjny.

·         Być nieszkodliwe dla urządzeń: nie wolno załączać plików zawierających wirusy lub szkodliwe kodowanie, które może spowodować awarię systemu Hotels.com i/lub komputerów osób korzystających z naszego serwisu.

·         Wymogi formalne: żaden załączany plik nie powinien swą wielkością przekroczyć 5Mb Zdjęcia powinny mieć format: jpg, bmp, gif lub png

 

·   UWAGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NARUSZAJĄCYCH PRAWA AUTORSKIE

 

·   Jeśli użytkownik w dobrej wierze uzna, że materiały udostępniane przez Hotels.com naruszają jego prawa autorskie, wówczas użytkownik (lub jego przedstawiciel) może przesłać nam pisemne zgłoszenie tego faktu zawierające wyszczególnione poniżej informacje. Zgłoszenie takie nie zostanie rozpatrzone, jeśli nie będzie prawidłowo wypełnione lub kompletne. Dodatkowo jeśli informacje dotyczące naruszania praw zawarte w zgłoszeniu okażą się fałszywe, użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. Wymagane informacje:

·         1. Wyraźne określenie utworu, do którego prawa autorskie zostały naruszone.

·         2. Wyraźne wskazanie materiału, który narusza prawa autorskie, oraz wskazówki, które pozwolą nam na zlokalizowanie tego materiału na Stronie (na przykład łącze do niego)

·         3. Dane kontaktowe użytkownika: adres e-mail i numer telefonu.

·         4. Oświadczenie stwierdzające, że użytkownik „w dobrej wierze uznaje, że materiał uznany za naruszający prawo autorskie został opublikowany bez autoryzacji udzielonej przez właściciela prawa autorskiego lub jego przedstawiciela ani wynikającej z przepisów ustawowych”.

·         5. Oświadczenie, że „informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne natomiast strona zgłaszająca deklaruje pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń, że jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone”.

·         6. Zgłoszenie musi zostać podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wyłącznego właściciela prawa autorskiego, które zostało naruszone.

·         Zgłoszenie można wysłać pocztą elektroniczną na adres: hotels-copyright@hotels.com lub faksem na numer (+11) 425 679-7251, z dopiskiem: IP/Trademark Legal Dept., DMCA, lub pocztą na adres:Hotels.com, L.P.

·         IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

·         c/o NRAI

·         16055 Space Center Blvd., Suite 235

·         Houston, TX 77062

·        ZGŁOSZENIE NIESŁUSZNEGO USUNIĘCIA

 

·       Jeśli zamieszczony przez użytkownika materiał został usunięty, użytkownik może to zgłosić wypełniając „Powiadomienie o niesłusznym usunięciu”. Powiadomienie należy przesłać do nas pocztą lub faksem, upewniając się, że zawiera ono wszystkie niezbędne informacje. W razie wątpliwości przed wypełnieniem powiadomienia warto skorzystać z pomocy prawnika. Wymagane informacje:

·         1. Należy określić materiał, który został przez pomyłkę usunięty lub wyłączony, wraz z jego lokalizacją na stronie Hotels.com oraz w miarę możliwości z adresem URL.

·         2. Podać swoje imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail

·         3.Oświadczenie, w którym użytkownik zgadza się na właściwość miejscową federalnego sądu rejonowego dla dystryktu sądowego, który obejmuje adres użytkownika, a w przypadku, gdy adres ten znajduje się poza granicami Stanów Zjednoczonych — dla dowolnego dystryktu sądowego obejmującego Hotels.com, L.P. Ponadto użytkownik musi oświadczyć, że odbierze pisma sądowe od osoby, która zgłosiła jego materiał, lub od przedstawiciela tej osoby.

·         4. Dołączyć następujące oświadczenie: „Niniejszym przysięgam pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń, że uznaję w dobrej wierze materiał określony powyżej za usunięty albo wyłączony w wyniku błędu lub niezgodnej ze stanem faktycznym identyfikacji”.

·         Podpisany dokument należy wysłać na adres:

·         Hotels.com, L.P.

·         IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

·         c/o NRAI

·         16055 Space Center Blvd., Suite 235

·         Houston, TX  77062

·         Albo przesłać faksem na numer: (425) 679-7251, z dopiskiem: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

·         W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przebiegu procesu DMCA w Hotels.com, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (425) 679-3751. 

 

WYPOWIADANIE UMÓW O KONTO

 

Zgodnie z przepisami ustawy Digital Millenium Copyright Act („DMCA”) i innymi przepisami prawa właściwego Hotels.com wypowiada w określonych okolicznościach i według własnego uznania umowy subskrybentom i posiadaczom kont, którzy notorycznie naruszają prawo autorskie. Ponadto Hotels.com może według własnego uznania ograniczyć dostęp do Strony każdemu użytkownikowi lub wygasić konta każdego użytkownika, który narusza prawo autorskie innych osób, bez względu na powtarzalność tych przypadków. Jeśli użytkownik uznaje, że posiadacz konta lub subskrybent notorycznie narusza prawo autorskie, powinien wraz ze swoim zgłoszeniem przekazać nam informacje wystarczające do potwierdzenia, że taki posiadacz konta lub subskrybent notorycznie narusza wspomniane prawo.

 

 

DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI HOTELS.COM NA URZĄDZENIA PRZENOŚNE

 

Niniejsza część zawiera dodatkowe warunki i zasady („Warunki korzystania z Aplikacji”) regulujące używanie w telefonie komórkowym, smartfonie i innych urządzeniach przenośnych naszej aplikacji o nazwie „Hotels.com Mobile” („Aplikacja”). Kliknięcie opcji „Akceptuj” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków określonych w: 

1. warunkach i zasadach,

2. niniejszych Warunkach korzystania z Aplikacji oraz

3. naszej Polityce ochrony prywatności

wspólnie określanych mianem „nasze Zasady”. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przestrzeganie ww. Zasad, nie może korzystać z Aplikacji i musi wybrać opcję „Odrzuć” oraz usunąć Aplikację ze swojego urządzenia. 

 

Użytkownikowi, który wyraził zgodę na przestrzeganie naszych Zasad, udzielamy niewyłącznej i niezbywalnej licencji na pobieranie, instalację i korzystanie z Aplikacji oraz uzyskiwanie dostępu do treści i informacji dostępnych za pośrednictwem Aplikacji („Treści”) (włączając w to bez ograniczeń ceny i dostępność usług dla podróżnych) zgodnie z ustaleniami określonymi przez nasze Zasady. 

 

Wszystkie warunki i zasady wymienione powyżej regulujące 

1. korzystanie z naszej strony internetowej, 

2. wszystkie treści, usługi, funkcje, programy, kupony i programy umożliwiające wygranie nagród udostępniane na naszej stronie, 

3. nasze stosunki prawne (w tym, jednak nie ograniczając, nasza odpowiedzialność przed Użytkownikiem), oraz 

4. prawa, jakie nam przysługują, 

mają pełne i jednakowe zastosowanie oraz stanowią podstawę udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji i Treści przez firmę Hotels.com. Wyrażenie „strona” oraz odwołania do niej w powyższych warunkach i zasadach odnoszą się także do Aplikacji lub Treści. Wszelkie odwołania do nich dotyczą również korzystania z Aplikacji lub Treści w zależności od kontekstu. Należy również przyjąć, że wyrażenia „umowa” lub „warunki i zasady” odnoszą się do niniejszych Warunków korzystania z Aplikacji w zależności od kontekstu. 

 

Niniejsza Aplikacja jest przeznaczona do użytku indywidualnego i niekomercyjnego. 

 

Warunkiem korzystania z niniejszej Aplikacji jest zapewnienie przez Użytkownika, iż nie będzie wykorzystywać Aplikacji do celów niezgodnych z przepisami prawa oraz naszymi Zasadami. 

 

Aby Aplikacja działała prawidłowo, urządzenie musi być podłączone do Internetu. Użytkownik jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności w celu uzyskania dostępu do Internetu oraz do uiszczania wszelkich opłat żądanych przez operatora w związku z przesyłaniem i odbieraniem danych za pośrednictwem Aplikacji (włączając w to, jednak nie ograniczając, opłaty za roaming danych). Należy zwrócić uwagę na fakt, że Aplikacja automatycznie przesyła niewielką ilość danych w ramach normalnego działania. Więcej informacji zawiera część nr 3 poniżej (pt. „Informacje o Użytkowniku i korzystaniu przez niego z Aplikacji”). 

 

Jeśli nie zostało to w wyraźny sposób określone inaczej w niniejszych warunkach i zasadach oraz jeśli nie jest to zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik oświadcza, że: 

1. nie będzie kopiować Aplikacji ani Treści za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to związane z normalnym korzystaniem z Aplikacji; 

2. nie będzie wynajmować, dzierżawić, udostępniać na podstawie licencji, pożyczać, interpretować, scalać, adaptować, zmieniać ani modyfikować Aplikacji ani Treści; 

3. nie będzie wprowadzać zmian ani modyfikacji w całej Aplikacji i wszystkich Treściach ani w żadnej ich części, zezwalać na łączenie Aplikacji lub Treści bądź ich części z innym programem ani zezwalać na włączanie ww. do innych programów; 

4. nie będzie dekompletować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć dzieł pochodnych z całości lub części Aplikacji bądź Treści, ani podejmować prób ww. działań za wyjątkiem sytuacji, gdy takich działań nie można zakazać przepisami prawa; oraz 

5. nie będzie dostarczać ani w żaden inny sposób udostępniać Aplikacji lub Treści w całości ani żadnej jej części w żadnej formie osobom trzecim (włączając w to, jednak nie ograniczając do listingu programu, wynikowego i źródłowego listingu programu, programu wynikowego i kodu źródłowego). 

 

OGRANICZENIA PRAWNE 

 

Użytkownik potwierdza, że wszelkie prawa do własności intelektualnej, tytuł prawny i wynikające z nich korzyści mające związek z Aplikacją i Treściami należą do właścicieli Hotels.com lub naszych dostawców. Prawa te są chronione przepisami prawa i traktatami na całym świecie. Wszelkie ww. prawa są zastrzeżone. 

 

Użytkownik potwierdza, że nie posiada żadnych innych praw w Aplikacji i Treści ani do nich za wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania z ww. zgodnie z naszymi Zasadami. 

 

Użytkownik potwierdza, że Aplikacja oraz wszelkie towarzyszące jej dokumenty lub informacje techniczne podlegają przepisom prawa o kontroli eksportowej i odpowiednim regulacjom obowiązującym w USA. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować ani reeksportować Aplikacji w sposób bezpośredni czy pośredni do żadnego z krajów objętych embargiem przez rząd USA. 

 

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I KORZYSTANIU PRZEZ NIEGO Z APLIKACJI 

 

Przetwarzamy informacje o Użytkownikach zgodnie z naszą Polityką ochrony prywatności. Korzystanie z Aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie informacji w ww. sposób. W związku z powyższym prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią naszej Polityki ochrony prywatności. 

 

Jak zostało określone w naszej Polityce ochrony prywatności, Aplikacja automatycznie gromadzi informacje o: 

 

1. sposobach korzystania z Aplikacji; 

2. Treściach, do których Użytkownik uzyskuje dostęp; 

3. błędach technicznych lub problemach, które wystąpiły podczas korzystania z Aplikacji. 

 

Korzystanie z Aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na automatyczne gromadzenie ww. informacji. 

 

W przypadku korzystania z funkcji znajdowania hoteli w pobliżu lokalizacji wykorzystujemy dane geolokalizacyjne dostępne w urządzeniu za pośrednictwem funkcji GPS lub dane sieci komórkowej, aby wyszukać hotele w pobliżu lokalizacji Użytkownika. Wspomniane informacje są gromadzone w sposób zapewniający anonimowość, jednak można na ich podstawie ustalić dokładną lub przybliżoną lokalizację Użytkownika. Wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celu zlokalizowania hoteli w sposób opisany w naszej Polityce ochrony prywatności. Nie zbieramy danych dotyczących lokalizacji, chyba że w Aplikacji została włączona funkcja znajdowania hoteli w pobliżu lokalizacji. Korzystanie z funkcji znajdowania hoteli w pobliżu lokalizacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika i wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Hotels.com ww. danych dotyczących lokalizacji w celu udostępnienia za pośrednictwem Aplikacji żądanych Treści i usług. Udostępnianie danych dotyczących lokalizacji można wyłączyć w dowolnym momencie w menu ustawień. 

 

WYPOWIEDZENIE 

 

Hotels.com może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z Aplikacji na piśmie, jeżeli: 

 

1. Użytkownik dopuści się rażącego lub ciężkiego naruszenia niniejszych Warunków korzystania z Aplikacji albo 

2. Hotels.com (wg własnego uznania) podejmie decyzję o wycofaniu Aplikacji w całości lub części. 

 

W przypadku wypowiedzenia Warunków niezależnie od przyczyn: 

 

1. wygasają wszelkie prawa udzielone Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków korzystania z Aplikacji; 

2. Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Aplikacji i Treści oraz 

3. Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia Aplikacji z urządzenia. 

 

Niniejsze Warunki korzystania z Aplikacji są wiążące dla Użytkownika i dla nas, a także dla naszych odpowiednich następców i cesjonariuszy. Użytkownik nie ma prawa do przekazania, przeniesienia, sprzedaży ani pozbycia się w jakikolwiek inny sposób niniejszych Warunków korzystania z Aplikacji ani jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z tych Warunków bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie uprawnienia do przekazania, przeniesienia, sprzedaży, zlecenia na zasadzie podwykonawstwa czy pozbycia się w jakikolwiek inny sposób niniejszych Warunków korzystania z Aplikacji oraz wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych Warunków w dowolnym momencie obowiązywania Warunków korzystania. 

Jeśli w dowolnym momencie obowiązywania niniejszych Warunków korzystania z Aplikacji odstąpimy od ścisłego egzekwowania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków korzystania z Aplikacji albo jeśli nie skorzystamy z któregokolwiek z praw, w tym prawa do zadośćuczynienia, przysługujących nam na mocy niniejszych Warunków korzystania z Aplikacji, nie jest to jednoznaczne ze zrzeczeniem się tych praw ani nie zwalnia Użytkownika z tych zobowiązań. Odstąpienie przez nas od punktu Warunków korzystania z Aplikacji z powodu jego niedotrzymania nie może być traktowane jako odstąpienie od innych punktów. Aby odstąpienie od niniejszych Warunków korzystania z Aplikacji było skuteczne, musi być ono jasno wyrażone na piśmie. 

 

URZĄDZENIA FIRMY APPLE 

 

W przypadku korzystania z Aplikacji w urządzeniu firmy Apple (np. iPhone, iPod, iPad) oprócz przestrzegania powyższych Warunków korzystania z Aplikacji Użytkownik: 

1. potwierdza, że niniejsze Warunki korzystania z Aplikacji obowiązują wyłącznie pomiędzy naszą stroną a Użytkownikiem, a nie firmą Apple Inc. of One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, USA („Apple”); 

2. potwierdza, że Użytkownikowi udzielana jest niezbywalna licencja na korzystanie z Aplikacji w produkcie firmy Apple z zainstalowanym systemem operacyjnym na urządzenia przenośne (iOS), będącym w posiadaniu Użytkownika lub przez niego obsługiwanym; 

3. potwierdza, że firma Apple nie jest w żaden sposób zobowiązana do świadczenia usług obejmujących konserwację lub wsparcie w związku z korzystaniem Aplikacji; 

4. potwierdza, że w przypadku gdy Aplikacja jest niezgodna z określoną gwarancją, Użytkownik może poinformować firmę Apple, a firma Apple zwróci Użytkownikowi cenę zakupu (o ile dotyczy) Aplikacji oraz że firma Apple nie będzie związana żadnymi innymi zobowiązaniami z tytułu gwarancji w odniesieniu do Aplikacji (w maksymalnej możliwej wysokości dozwolonej przez przepisy prawa); 

5. potwierdza, że my, a nie firma Apple, jesteśmy adresatami wszelkich roszczeń Użytkownika i osób trzecich dotyczących Aplikacji; 

6. potwierdza, że w przypadku roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem prawa do własności intelektualnej osób trzecich przez Aplikację bądź jej posiadanie i korzystanie z niej firma Apple nie jest zobowiązana do dochodzenia, obrony, zawarcia ugody czy uchylenia jakiegokolwiek roszczenia dotyczącego naruszenia ww. praw; 

7. oświadcza i gwarantuje, że nie przebywa w kraju objętym embargiem przez rząd USA, ani uznanym za kraj wspierający terroryzm oraz, że jego nazwisko nie zostało umieszczone na liście osób zakazanych lub zastrzeżonych, a także 

8. potwierdza, że firma Apple i jej firmy zależne są beneficjentami niniejszych Warunków korzystania z Aplikacji nie będącymi ich stroną oraz, po zaakceptowaniu przez Użytkownika Warunków korzystania z Aplikacji, że firma Apple ma prawo (i przyjmuje się, że to prawo przyjęła) do egzekwowania ww. Warunków korzystania jako beneficjent nie będący ich stroną.

 

 

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH

Istotne informacje o Powiązanych Usługach Turystycznych
Termin „Powiązane Usługi Turystyczne” ma znaczenie określone w definicji „powiązanych usług turystycznych” zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, która może być przedmiotem implementacji do prawa krajowego („Dyrektywa (UE) 2015/2302”).
W określonych okolicznościach Powiązane Usługi Turystyczne mogą powstawać w wyniku usług turystycznych zarezerwowanych przez użytkownika w innych firmach. W takich przypadkach użytkownik zostanie poproszony o zapoznanie się z istotnymi informacjami przedstawionymi poniżej.

Jeżeli, po dokonaniu wyboru i opłaceniu jednej usługi turystycznej, użytkownik dokona rezerwacji dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem firmy Hotels.com, NIE będą użytkownikowi przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym firma Hotels.com nie będzie odpowiedzialna za należyte wykonanie tych dodatkowych usług turystycznych. W przypadku problemów należy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą.

Jednakże w przypadku dokonania przez użytkownika rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług turystycznych przed upływem 24 godzin od otrzymania potwierdzenia rezerwacji hotelu od firmy Hotels.com, usługi te staną się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku firma Hotels.com posiada – zgodnie z wymogami prawa UE – zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu wpłat dokonanych przez użytkownika na rzecz firmy Hotels.com za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność firmy Hotels.com. Należy zauważyć, że jeśli którakolwiek z wpłat trafia bezpośrednio do danego usługodawcy, firma Hotels.com nie zabezpiecza użytkownikowi zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
Więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności przedstawiono poniżej:

Firma Hotels.com wykupiła zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w International Passenger Protection Limited i ubezpieczenie u określonych ubezpieczycieli z syndykatów Lloyd’s w odniesieniu do kwot płaconych bezpośrednio firmie Hotels.com. Podróżni mogą kontaktować się z International Passenger Protection Limited (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, tel.: +31 103120666, e-mail: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk), jeżeli z powodu niewypłacalności firmy Hotels.com dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż firma Hotels.com, które pomimo niewypłacalności firmy Hotels.com mogą być wykonane.

Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego dostępna jest tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 

Data ostatniej aktualizacji: 8 czerwca 2020 r

 

©2020 Hotels.com, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone.