Przejdź do głównej zawartości.

Warunki

Wydrukuj całość

1.    WPROWADZENIE

 

W niniejszych zasadach i warunkach terminy „my”, „nas”, „firma” i „Hotels.com” odnoszą się do firmy Hotels.com, LP, spółki komandytowej z Teksasu z siedzibą pod adresem 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich odpowiednich dostawców, a „użytkownik” odnosi się do osoby, która tworzy konto w naszym serwisie, lub do klienta dokonującego rezerwacji bezpośrednio przez tę witrynę internetową lub pośrednio przez witrynę którekolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych, za pośrednictwem którego świadczymy usługi.

 

Niniejsze zasady i warunki obejmują następujące sekcje:

(1)Wprowadzenie

(2)Korzystanie z witryny Hotels.com

(3)Deklaracja o ochronie prywatności

(4)Rodzaje produktów i usług

(5)Zasady i ograniczenia dostawców

(6)Kierunki podróży i wskazówki dotyczące podróży

(7)Kolejność wyświetlania wyników wyszukiwania

(8)Ceny

(9) Opłaty serwisowe, podatki i opłaty podatkowe

(10) Płatności

(11) Przelicznik walut

(12) Gwarancja ceny

(13) Kody rabatowe

(14) Ukryte ceny

(15) Hotels.com™ Rewards

(16) Opinie, komentarze, zdjęcia i treści użytkowników

(17) Zalecenia dotyczące przesyłania zdjęć

(18) Powiadomienie o naruszeniu prawa własności intelektualnej

(19) Skargi klientów

(20) Odpowiedzialność

(21) Rekompensata

(22) Łącza do witryn osób trzecich

(23) Oprogramowanie dostępne w tej witrynie

(24) Postanowienia ogólne

(25) Prawo właściwe i jurysdykcja

(26) Korzystanie z aplikacji

 

2.    KORZYSTANIE Z WITRYNY HOTELS.COM

 

Witryna Hotels.com jest udostępniana przez firmę Hotels.com wyłącznie w celu pomocy klientom w zakresie uzyskiwania informacji, wyszukiwania i ustalania dostępności towarów i usług związanych z podróżą, dokonywania ważnych rezerwacji lub zawierania innego rodzaju transakcji z dostawcami usług i w żadnym innym celu.

 

Witryna jest udostępniana użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania bez zmian zasad, warunków i uwag uwzględnionych w niniejszych zasadach i warunkach w formie, w jakiej zostały mu przedstawione w momencie korzystania z witryny, w tym podczas dokonywania rezerwacji podróży (jeśli dotyczy). Każde użycie konta użytkownika przez użytkownika i wykorzystanie przez nas informacji związanych z kontem podlega niniejszym warunkom. Ponadto niniejsze zasady i warunki (oraz wszelkie zasady i ograniczenia dostawców, o których mowa poniżej, lub udostępnione użytkownikowi przed dokonaniem rezerwacji) mają zastosowanie do oferowania i świadczenia usług za pośrednictwem tej witryny. Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wszystkie takie zasady, warunki i uwagi zawarte w niniejszych zasadach i warunkach, a obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z tymi zasadami i warunkami oraz wszelkimi zasadami i ograniczeniami dostawcy. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi zasadami i warunkami, nie może korzystać z tej witryny. Firma Hotels.com może rozszerzyć korzyści wynikające z ustaleń zawartych w niniejszych zasadach i warunkach na firmy partnerskie, które oferują za pośrednictwem Internetu usługi turystyczne.

 

Firma Hotels.com zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie zasad, warunków i uwag zawartych lub przytaczanych w niniejszych zasadach i warunkach regulujących korzystanie z tej witryny lub niniejszych usług, a dostawcy w dowolnej chwili mogą zmienić zasady i restrykcje, o których mowa w niniejszych zasadach i warunkach. Użytkownik zgadza się zaakceptować warunki obowiązujące w momencie korzystania z tej witryny i jej funkcji, również podczas dokonywania przez użytkownika jakiejkolwiek rezerwacji podróży (jeśli dotyczy). Niniejsze zasady i warunki nie mogą być zmieniane przez żadną nieupoważnioną osobę, w tym pracowników Hotels.com.

 

Zalecamy zapisanie lub wydrukowanie kopii niniejszych zasad i warunków podczas dokonywania rezerwacji w celach informacyjnych.

 

Użytkownik gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat (lub jest pełnoletni w swoim kraju) i posiada zdolność prawną do zawarcia niniejszej umowy i korzystania z tej witryny w sposób zgodny z niniejszymi zasadami, warunkami i uwagami.

 

Użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność finansową za korzystanie z tej witryny (a także za korzystanie z konta użytkownika przez inne osoby, w tym między innymi nieletnich mieszkających z użytkownikiem), w tym użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, cła, podatki i inne należności wynikające z korzystania z tej witryny. Użytkownik zgadza się nadzorować wszelkie korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie z użyciem imienia i nazwiska lub konta użytkownika. Użytkownik gwarantuje prawdziwość i dokładność wszystkich informacji podanych przez niego lub członków jego gospodarstwa domowego podczas używania witryny.

 

Ta witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Treści i informacje zamieszczone w witrynie (w tym m.in. dotyczące cen i dostępności usług turystycznych), a także infrastruktura wykorzystywana do udostępniania tych treści i informacji, stanowią własność firmy Hotels.com i jej dostawców. W związku z powyższym, jako warunek korzystania z tej witryny, użytkownik zgadza się nie wykorzystywać tej witryny ani jej treści lub informacji w niej zawartych do jakichkolwiek celów komercyjnych lub nieosobowych (bezpośrednio lub pośrednio). Użytkownik może sporządzać ograniczoną liczbę kopii swojego planu podróży (i powiązanych z nim dokumentów) dotyczącego podróży lub usług zarezerwowanych za pośrednictwem witryny, przy czym użytkownik zgadza się, że nie będzie w inny sposób modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, transmitować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć opracowań, przesyłać, sprzedawać ani odsprzedawać informacji, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych przy użyciu witryny. Ponadto użytkownik zgadza się:

 

 • nie wykorzystywać tej witryny ani jej zawartości do jakichkolwiek celów komercyjnych, takich jak m.in. dokonywanie rezerwacji usług turystycznych lub innych produktów w celu odsprzedaży;
 • nie monitorować, nie kopiować ani nie uzyskiwać dostępu do żadnych treści ani informacji zamieszczonych w witrynie w jakimkolwiek celu przy użyciu robotów, pająków, scraperów lub innych zautomatyzowanych środków lub jakichkolwiek ręcznych procesów bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody firmy Hotels.com na takie działania;
 • nie naruszać ograniczeń nagłówków wykluczających działanie robotów w witrynie ani nie obchodzić lub omijać żadnych środków wdrożonych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do witryny;
 • nie podejmować działań, które w opinii firmy Hotels.com wymuszają lub mogą wymuszać nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury firmy Hotels.com;  
 • nie tworzyć głębokich łączy do żadnej części witryny (w tym m.in. do ścieżki zakupu jakiejkolwiek usługi turystycznej) w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Hotels.com;
 • nie używać tej witryny w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze zasady i warunki.

 

Użytkownik zgadza się, że funkcje rezerwacji usług turystycznych w tej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie w celu dokonywania prawidłowych rezerwacji dla użytkownika lub dla innych osób, do których reprezentowania posiada odpowiednie uprawnienia. Dokonywanie rezerwacji o charakterze spekulacyjnym, fałszywym lub oszukańczym, w tym rezerwacji w oczekiwaniu na wzrost popytu, jest zabronione. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nadużycia, podejrzana aktywność, podejrzenia o oszustwo i nieprawidłowe korzystanie z procesu rezerwacji usług turystycznych może być przyczyną anulowania przez witrynę Hotels.com wszystkich rezerwacji powiązanych z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail lub kontem użytkownika oraz usunięciem wszystkich kont w witrynie Hotels.com. Firma Hotels.com może również anulować wszelkie rezerwacje związane z imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail lub kontem użytkownika oraz zamknąć wszystkie powiązane konta Hotels.com, jeśli użytkownik dokonał wielu rezerwacji w tej witrynie, a firma Hotels.com uzna (za uzasadnieniem), że taka rezerwacja została dokonana w celu odsprzedaży. Jeśli takie anulowane rezerwacje są rezerwacjami bezzwrotnymi, firma Hotels.com zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów za anulowane rezerwacje.

 

W przypadku podjęcia przez użytkownika jakichkolwiek czynności noszących znamiona oszustwa witryna Hotels.com zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych i obciążenia użytkownika poniesionymi przez siebie stratami finansowymi, w tym kosztami postępowania sądowego i odszkodowań.

 

Aby zakwestionować anulowanie rezerwacji lub zablokowanie lub zamknięcie konta, należy skontaktować się z działem obsługi klienta telefonicznie lub korzystając z danych podanych w witrynie w sekcji „Skontaktuj się z nami” w obszarze „Pomoc i często zadawane pytania”.

 

3.    DEKLARACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 

Firma Hotels.com uważa, że prywatność użytkownika należy chronić. Aktualna wersja przyjętej przez firmę Hotels.com Deklaracji o ochronie prywatności, która reguluje też kwestie korzystania przez użytkownika z witryny oraz wyjaśnia stosowane przez firmę Hotels.com praktyki, dostępna jest tutaj.

 

4.    RODZAJE PRODUKTÓW I USŁUG

 

4.1.  Rezerwacje zakwaterowania

 

4.1.1.     Opcje „Zapłać teraz / Zapłać online” oraz „Zapłać później / Zapłać w obiekcie”

W przypadku niektórych obiektów użytkownik dokonujący rezerwacji w witrynie może mieć do wyboru dwie opcje płatności: „Zapłać teraz / Zapłać online” lub „Zapłać później / Zapłać w obiekcie”. Po wybraniu przez użytkownika opcji „Zapłać teraz / Zapłać online” firma Hotels.com udostępni użytkownikowi usługę i pobierze opłatę w wybranej przez niego walucie. Firmą przyjmującą tę płatność i obciążającą kartę kredytową użytkownika będzie TPX lub inny członek grupy Hotels.com (zgodnie z definicją poniżej) prowadzący działalność biznesową jako Hotels.com, przyjmujący taką płatność w imieniu firmy Hotels.com L.P. „TPX” oznacza firmę Travel Partner Exchange S.L. z siedzibą pod adresem: Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias, Spain. 

 

Po wybraniu przez użytkownika opcji „Zapłać później / Zapłać w obiekcie” obiekt pobierze w czasie pobytu użytkownika opłatę w wybranej walucie danego obiektu.Jeśli użytkownik wybierze opcję „Zapłać później / Zapłać w obiekcie” za udostępnienie usługi użytkownikowi odpowiada obiekt. W przypadku takich transakcji użytkownik zawiera umowę z obiektem, a firma Hotels.com działa jako pośrednik między użytkownikiem i obiektem (ale nie jako pośrednik płatności), przesyłając szczegóły rezerwacji do odpowiedniego obiektu i wysyłając wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji w imieniu i na rzecz obiektu. Jeśli użytkownik wybierze opcję „Zapłać później / Zapłać w obiekcie” i nie dojedzie do obiektu albo anuluje rezerwację, obiekt może naliczyć opłatę za niedojazd albo anulowanie rezerwacji (szczegóły naliczonej opłaty zostaną przekazane w ramach procesu rezerwacji). W takim przypadku obiekt albo firma Hotels.com naliczy pobieraną przez taki obiekt opłatę za niedojazd albo anulowanie rezerwacji w walucie lokalnej.

 

Niezależnie od tego, czy usługa jest udostępniana użytkownikowi przez firmę Hotels.com (gdy użytkownik płaci online), czy też przez obiekt (gdy użytkownik wybierze opcję „Zapłać później / Zapłać w obiekcie”), użytkownik zostanie poinformowany podczas dokonywania rezerwacji oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji o wszelkich warunkach, zasadach i restrykcjach obowiązujących w obiekcie. 

 

4.1.2.     Potwierdzenie, zmiana lub anulowanie rezerwacji zakwaterowania

 

Potwierdzenie rezerwacji, które zawiera niezbędne elementy, takie jak opis zarezerwowanych usług i cenę, zostanie wysłane do użytkownika pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji, powinien się skontaktować z działem obsługi klienta. Wyraźnie uzgodniono, że dane przechowywane w systemach informatycznych firmy Hotels.com lub jej dostawców będą stanowić dowód rezerwacji dokonanych przez użytkownika. Dane przechowywane na komputerach lub nośnikach elektronicznych stanowią ważny dowód i dlatego będą akceptowane na takich samych warunkach i będą mieć taką samą wartość dowodową, jak fizyczne dokumenty w wersji papierowej.

 

Użytkownik może zmienić lub anulować rezerwację zakwaterowania za pośrednictwem Internetu (po zalogowaniu się na swoje konto Hotels.com, w sekcji „Rezerwacje”), kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Hotels.com pod adresem help@hotels.com lub korzystając z danych podanych w witrynie w sekcji „Skontaktuj się z nami” w obszarze „Pomoc i często zadawane pytania”.

 

Użytkownik nie ma automatycznego prawa do anulowania umowy zawartej z firmą Hotels.com lub rezerwacji obiektu, chyba że takie prawo gwarantuje mu obiekt, do którego odnosi się rezerwacja, zgodnie z obowiązującymi w obiekcie zasadami i restrykcjami, które zostaną przekazane użytkownikowi przed dokonaniem rezerwacji.

 

Użytkownik zgadza się zapłacić dostawcy wymagane opłaty za anulowanie lub zmianę rezerwacji, które są naliczane, gdy obiekt udostępnia usługę bezpośrednio użytkownikowi. Gdy serwis Hotels.com udostępnia usługę, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika wszelkimi opłatami za anulowanie lub zmianę rezerwacji, które poniesiemy w przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji w obiekcie. W niektórych przypadkach obiekty nie zezwalają na zmianę lub anulowanie rezerwacji po jej dokonaniu, jak wskazano w zasadach i ograniczeniach dotyczących rezerwacji. Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad i warunków obowiązujących w odniesieniu do jego rezerwacji.

 

Użytkownik może zmienić imię i nazwisko gościa, rodzaj łóżka, preferencje dotyczące palenia, specjalne życzenia, opcje dostępności, typ pokoju, liczbę gości i daty podróży bez żadnych opłat na rzecz Hotels.com, jednak dostawcy mogą nałożyć opłaty za zmianę lub anulowanie rezerwacji. Opłaty różnią się w zależności od rezerwacji, dlatego przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z udostępnionymi zasadami i ograniczeniami. Szczegółowe informacje można znaleźć również w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

 

Firma Hotels.com (oraz właściwi dostawcy) zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, jeśli pełna płatność za jakiekolwiek należności, w tym wszelkie stosowne opłaty za zmiany związane z rezerwacją, nie wpłynie w odpowiednim czasie.

 

W przypadku gdy obiekt nie będzie w stanie zrealizować rezerwacji użytkownika, firma Hotels.com nie będzie odpowiadać za żadne koszty poniesione w związku z relokacją.

 

Jeśli użytkownik nie pojawi się na pierwszą noc rezerwacji, jednak planuje zameldować się na kolejne noce z tej rezerwacji, musi potwierdzić tę rezerwację z firmą Hotels.com najpóźniej w oryginalnej dacie zameldowania. Pozwoli to uniknąć anulowania całej rezerwacji. Jeśli użytkownik nie potwierdzi zmian rezerwacji z firmą Hotels.com, cała rezerwacja może zostać anulowana, a zwrot będzie przysługiwał jedynie zgodnie z zasadami i restrykcjami danego obiektu, zgodnie z informacjami podanymi w procesie rezerwacji. 

 

4.1.3.     Rezerwacje obejmujące duże grupy i dłuższe pobyty

 

Nie można zarezerwować online więcej niż 8 pokoi w tym samym obiekcie na ten sam okres pobytu. Jeśli stwierdzimy, że użytkownik zarezerwował w sumie więcej niż 8 pokoi w ramach odrębnych rezerwacji, możemy anulować te rezerwacje i obciążyć użytkownika opłatą za anulowanie rezerwacji. Jeśli użytkownik dokonał bezzwrotnej wpłaty, wpłata ta przepada. Jeśli użytkownik chce zarezerwować 9 lub więcej pokoi, musi się skontaktować z naszym specjalistą ds. wyjazdów grupowych — można to zrobić telefonicznie lub wypełniając online formularz wyjazdu grupowego. Jeden z naszych specjalistów ds. wyjazdów grupowych przeanalizuje takie zgłoszenie i skontaktuje się z użytkownikiem, aby dokończyć rezerwację. Użytkownik może zostać poproszony o podpisanie umowy lub dokonanie bezzwrotnej wpłaty.

 

Nie należy dokonywać rezerwacji online obejmujących więcej niż 28 noclegów w tym samym obiekcie. Jeżeli ustalimy, że łączna liczba noclegów zarezerwowanych w ramach wszystkich osobnych rezerwacji przekracza 28, będziemy uprawnieni do anulowania rezerwacji i pobrania opłaty za anulowanie rezerwacji (jeżeli taka opłata obowiązuje). Jeśli użytkownik dokonał bezzwrotnej wpłaty, wpłata ta przepada. Jeśli użytkownik chce zarezerwować 29 lub więcej noclegów, musi telefonicznie skontaktować się ze specjalistami ds. pobytów długoterminowych serwisu Hotels.com lub wypełnić w trybie online wniosek dotyczący pobytu długoterminowego. Wniosek taki zostanie następnie zbadany przez wspomnianego specjalistę, który skontaktuje się z użytkownikiem w celu finalizacji rezerwacji. Użytkownik może zostać poproszony o podpisanie umowy lub dokonanie bezzwrotnej wpłaty.

 

5.    ZASADY I OGRANICZENIA DOSTAWCÓW

W przypadku gdy Hotels.com udostępnia usługi bezpośrednio użytkownikowi niniejsze warunki obejmują warunki, zasady i ograniczenia dostawców, które są udostępniane użytkownikowi przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji i które użytkownik akceptuje w chwili, gdy rezerwacja jest dokonywana.Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami dostawcy. Użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych zasad i warunków oraz zasad, warunków i ograniczeń nałożonych przez dostawcę, w tym m.in. w zakresie terminowego uiszczania należnych płatności oraz stosowania się do określonych przez dostawcę zasad i ograniczeń dotyczących dostępności i stosowania taryf, produktów lub usług.Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z warunkami dostawcy przed dokonaniem rezerwacji.

 

Użytkownik zgadza się, że niektórzy zewnętrzni dostawcy udostępniający określone usługi lub oferty mogą wymagać od użytkownika pisemnego zwolnienia ich z odpowiedzialności przed udostępnieniem użytkownikowi ich usług lub ofert. Użytkownik rozumie, że naruszenie obowiązujących u dostawcy zasad i warunków może skutkować anulowaniem rezerwacji lub zakupu użytkownika, odmową dostępu do lotów, obiektów lub pojazdów, utratą pieniędzy zapłaconych za rezerwację lub zakup albo obciążeniem konta użytkownika kosztami poniesionymi przez firmę Hotels.com wskutek takiego naruszenia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, cła, podatki i inne należności wynikające z korzystania z tej witryny.

 

6.    KIERUNKI PODRÓŻY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PODRÓŻY

 

Użytkownik powinien zadbać o spełnienie zagranicznych wymogów wjazdowych, zagwarantować, aby jego dokumenty podróży, np. paszporty i wizy (tranzytowe, biznesowe, turystyczne i inne), były ważne, a także dopilnować, aby wszelkie inne zagraniczne kryteria wjazdowe zostały spełnione.

 

Większość podróży, w tym podróże zagraniczne, przebiega bez żadnych incydentów, wyjazd do niektórych miejsc może się jednak wiązać z większym ryzykiem niż inne wyjazdy. Firma Hotels.com zachęca pasażerów do zapoznania się z dotyczącymi danego kierunku podróży zakazami, ostrzeżeniami, ogłoszeniami i poradami wydanymi przez odpowiednie władze. 

 

OFERUJĄC W WITRYNIE PRODUKTY TURYSTYCZNE DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH DOCELOWYCH MIEJSC PODRÓŻY, FIRMA HOTELS.COM NIE GWARANTUJE, ŻE WYJAZD DO TAKICH MIEJSC JEST WSKAZANY LUB POZBAWIONY RYZYKA, A TAKŻE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY LUB STRATY MOGĄCE WYNIKAĆ Z WYJAZDU DO TAKICH MIEJSC.

 

Zdrowie: zalecenia dotyczące szczepień związanych z wybranymi kierunkami podróży mogą się zmieniać. Użytkownik powinien przed podróżą skontaktować się ze swoim lekarzem w kwestii aktualnych zaleceń. Użytkownik powinien zadbać o wykonanie zalecanych szczepień, przyjęcie wszystkich zalecanych leków oraz stosowanie się do wszelkich porad medycznych związanych z podróżą. 

 

7.    KOLEJNOŚĆ WYŚWIETLANIA WYNIKÓW WYSZUKIWANIA

 

W witrynach firmy Hotels.com dostępnych jest wiele opcji podróży i firma Hotels.com chce, aby wyniki wyszukiwania były jak najbardziej trafne. Z tego względu oferuje wiele ułatwień dotyczących wyszukiwania i planowania podróży.

W witrynie Hotels.com stosowane są złożone, dynamiczne algorytmy służące do efektywnego porządkowania wyników wyszukiwania.

Na stronie wyników wyszukiwania można wybrać sposób sortowania wyświetlanych wyników, a także skorzystać z opcji filtrowania, aby wyświetlane wyniki odpowiadały wybranym przez użytkownika preferencjom. Jeśli użytkownik nie korzysta z tych funkcji, zastosowany zostanie następujący domyślny porządek sortowania:

Zakwaterowanie

 • Wyniki są uporządkowane od ofert najbardziej odpowiednich i konkurencyjnych pod kątem różnych czynników, w tym ceny oferowanej przez obiekt w porównaniu do cen historycznych, oceny gości, liczby opinii, liczby rezerwacji do dnia bieżącego i lokalizacji (w stosunku do wyszukiwanego kierunku podróży).
 • Wyniki te są również różnicowane pod kątem czynników wpływających na zadowolenie podróżnych, takich jak zakres i jakość zdjęć i informacji o obiektach, liczba przeniesień gości i liczba zwrotów pieniędzy w związku z reklamacjami dotyczącymi pobytów, dostępność obiektów na naszych stronach internetowych oraz ogólna konkurencyjność cenowa dla podróżnych korzystających z usług firmy Hotels.com.
 • Pobierane przez firmę Hotels.com wynagrodzenie (np. za zakwaterowanie lub rezerwację), jeśli rezerwacja zostanie zrealizowana, jest jednym z czynników branych pod uwagę przy określaniu kolejności wyświetlania obiektów z podobnymi ofertami w wynikach wyszukiwania. Nasze przychody odzwierciedlają rolę, jaką odgrywamy w umieszczeniu obiektu na naszej stronie, umożliwieniu jego rezerwacji oraz wsparciu podczas Twojego pobytu w obiekcie. Jeśli firma Hotels.com wyświetla oferty podobnych obiektów, oferta rezerwacji, za którą otrzyma wyższe wynagrodzenie, będzie wyświetlana wyżej na liście wyników wyszukiwania niż oferty rezerwacji, za które otrzyma wynagrodzenie niższe.

Atrakcje

 • Wyniki są porządkowane na podstawie m.in. ceny, poszukiwanych doświadczeń, lokalizacji, w tym odległości od miejsca zakwaterowania, opinii podróżnych i lokalnych badań. Ponadto wyniki mogą uwzględniać liczbę dotychczasowych rezerwacji oraz wynagrodzenie, jakie firma Hotels.com może uzyskać z tytułu rezerwacji.

Loty

 • Wyniki są uporządkowane od najniższej do najwyższej ceny. Jeśli dwa loty mają tę samą cenę, jako pierwszy jest wymieniany lot krótszy.

Wyszukiwania łączone i pakiety wakacyjne

 • Dla każdego elementu wyniki są uporządkowane według kryteriów przedstawionych powyżej.

Po wybraniu określonej opcji sortowania, na przykład według ceny, oferty, opinii gości, klasy obiektu, oceny obiektu, odległości od centrum itp., lista wyników zostanie uporządkowana z uwzględnieniem wybranych priorytetów przy użyciu opisanych powyżej czynników w zakresie, w jakim dotyczą danego wyszukiwania. Takie podejście będzie mieć także zastosowanie do niektórych stron prezentujących oferty w ramach danego kierunku podróży, dla stylu zakwaterowania itp.

Po zastosowaniu filtra wyświetlana lista wyników będzie uwzględniać czynniki opisane powyżej w zakresie, w jakim dotyczą prowadzonego wyszukiwania, i przefiltrowane według wybranych przez użytkownika cech i udogodnień.

Firma Hotels.com stale aktualizuje swoje systemy i testuje nowe sposoby zawężania wyników, aby były jak najlepiej dopasowane do potrzeb użytkowników.

8.    CENY

 

Ceny usług turystycznych będą zgodne z cenami wyświetlanymi w witrynie poza sytuacjami, w których są one wynikiem oczywistych błędów. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, jednak nie będzie to mieć wpływu na już przyjęte rezerwacje, poza sytuacjami, w których są one wynikiem oczywistych błędów. Pomimo dokładania wszelkich starań przez witrynę Hotels.com niektóre usługi turystyczne mogą być wycenione nieprawidłowo. WITRYNA HOTELS.COM WYRAŹNIE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO MODYFIKOWANIA WSZYSTKICH BŁĘDNIE USTALONYCH CEN I/LUB DOKONANYCH PO TAKICH CENACH REZERWACJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY JESZCZE ZREALIZOWANE. W TAKIM PRZYPADKU ZAOFERUJEMY UŻYTKOWNIKOWI MOŻLIWOŚĆ ZACHOWANIA REZERWACJI Z WŁAŚCIWĄ CENĄ LUB MOŻEMY ANULOWAĆ REZERWACJĘ BEZ ŻADNYCH OPŁAT.Witryna Hotels.com ani obiekt nie są zobowiązane do świadczenia użytkownikowi usług turystycznych po nieprawidłowej (zaniżonej) cenie, nawet jeżeli użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hotels.com uzgadnia z wyprzedzeniem ceny określonych pokoi z obiektami, aby umożliwić dokonywanie rezerwacji. Wyświetlana w witrynie cena pokoju jest sumą wstępnie wynegocjowanej ceny pokoju i kwoty zatrzymanej przez firmę Hotels.com. Użytkownik upoważnia firmę Hotels.com do dokonywania rezerwacji za pełną cenę rezerwacji, która obejmuje cenę za pokój widoczną w witrynie wraz z należnym podatkiem lub opłatą podatkową (tax recovery charge), opłatą za usługi i w stosownych przypadkach podatkiem od usług świadczonych przez firmę Hotels.com. Użytkownik zgadza się na obciążenie swojej karty kredytowej przez firmę Hotels.com sumą stanowiącą całkowitą opłatę za dokonaną rezerwację. Po przesłaniu swojego żądania rezerwacji użytkownik upoważnia Hotels.com, w tym Travelscape, LLC lub Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), do dokonania rezerwacji w jego imieniu, co obejmuje uzgodnienie płatności z obiektami.

 

9.    OPŁATY SERWISOWE, PODATKI I OPŁATY PODATKOWE

 

Firma Hotels.com zatrzymuje opłaty serwisowe jako część wynagrodzenia z tytułu obsługi dokonanych przez użytkownika rezerwacji. Opłata serwisowa różni się w zależności od kwoty i rodzaju rezerwacji.

 

Użytkownik zgadza się, że w zależności od przepisów prawa właściwego firma Hotels.com może pobierać podatki od dotyczących obiektów transakcji wykonanych w ramach opcji „Zapłać teraz / Zapłać online” w celu odprowadzenia ich bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego lub może pobierać opłaty podatkowe. Opłaty podatkowe umożliwiają firmie Hotels.com odzyskanie szacowanych podatków (w tym m.in. podatku od sprzedaży, podatku od obłożenia, podatku od pokoju, podatku od wartości dodanej, akcyzy itp.), które firma Hotels.com płaci obiektowi z tytułu podatków należnych od ceny wynajmu pokoju. Jeśli opłata podatkowa ma zastosowanie, obiekt wystawia fakturę lub nalicza opłatę firmie Hotels.com na określoną kwotę, w tym kwotę opłaty podatkowej. Obiekty mają obowiązek odprowadzić należne podatki do właściwych urzędów skarbowych. 

 

Zasady dotyczące opodatkowania i stawki podatkowe różnią się istotnie w zależności od lokalizacji. Faktycznie kwoty podatku płacone dostawcom przez firmę Hotels.com mogą się różnić od kwoty opłaty podatkowej w zależności od cen, stawek opodatkowania itp. obowiązujących w chwili faktycznego korzystania z obiektu przez użytkownika.

 

Podatki

 

Zakwaterowanie

 

W niektórych jurysdykcjach na kwoty, które firma Hotels.com nalicza za swoje usługi (opłata manipulacyjna za umożliwienie dokonania rezerwacji lub opłata za usługę), może być nakładany podatek od sprzedaży lub lokalny podatek od obłożenia. W niektórych jurysdykcjach firma Hotels.com musi pobierać i odprowadzać podatki stanowe lub lokalne od całej kwoty rezerwacji lub od ceny pokoju płaconej hotelowi. Ewentualne faktyczne kwoty opodatkowania za usługi firmy Hotels.com mogą się różnić w zależności od cen obowiązujących w chwili pobytu użytkownika w hotelu. 

Inne usługi turystyczne

 

W niektórych jurysdykcjach firma Hotels.com może mieć obowiązek pobierania i odprowadzania podatków stanowych lub lokalnych od całkowitej kwoty rezerwacji lub, w niektórych przypadkach, od ceny, którą firma Hotels.com płaci dostawcy usług turystycznych (np. wypożyczalni samochodów itp.).

 

10.  PŁATNOŚCI

 

Cena usług zarezerwowanych w witrynie lub przez telefon musi zostać zapłacona (i) spółce Hotels.com lub (ii) bezpośrednio dostawcom. Płatności mogą zostać naliczone przez więcej niż jedną stronę (co będzie widoczne na wyciągu bankowym lub wyciągu z karty kredytowej), łączna kwota obciążeń nie przekroczy jednak łącznej ceny usług. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami podanymi w trakcie procesu rezerwacji, aby dowiedzieć się, jak i kiedy będzie dokonana płatność.

 

Stawki podatkowe oraz kursy wymiany walut mogą się zmienić w okresie między datą rezerwacji a datami pobytu. Użytkownik udostępnia szczegółowe dane swojej karty płatniczej, a dostawca lub firma Hotels.com często będą musieli weryfikować (i) ważność karty płatniczej (przez obciążenie karty niewielką kwotą, która zostanie zwrócona w ciągu kilku dni albo odliczona od ostatecznej kwoty należnej dostawcy), a także (ii) dostępność środków na rachunku karty płatniczej (przez uzyskanie potwierdzenia od banku — wystawcy karty kredytowej). Firma Hotels.com i obiekty zastrzegają sobie prawo do anulowania rezerwacji użytkownika, jeśli w wymaganym terminie nie otrzymają pełnej płatności. 

 

Wiele banków i firm wydających karty kredytowe pobiera od użytkowników kart opłatę transakcyjną, ilekroć lokalizacja wydawcy karty i lokalizacja kupującego (określone przez rodzaj karty, np. Visa, MasterCard, American Express) różnią się. Kurs wymiany walut (jeżeli zachodzi taka potrzeba) oraz opłata transakcyjna są ustalane wyłącznie przez bank, lub inny podmiot przetwarzający transakcję. Opłaty te mogą być nałożone przez wydawcę karty i obciążyć konto użytkownika karty. Oznacza to, że kwota wypisana na zestawieniu transakcji karty kredytowej lub debetowej może różnić się od kwoty widocznej na stronie podsumowującej transakcję rezerwacji w tej witrynie. W razie wszelkich pytań dotyczących powyższych opłat i kursu wymiany walut dotyczącego rezerwacji należy kontaktować się z przedstawicielami swojego banku. Niektóre banki oraz niektórzy wystawcy kart naliczają opłaty od transakcji międzynarodowych lub transgranicznych.Na przykład, jeśli użytkownik dokonuje rezerwacji przy użyciu karty wydanej w innym kraju niż siedziba sprzedawcy, firma wydająca kartę może naliczyć opłatę za transakcje międzynarodowe lub transgraniczne. Ponadto niektóre banki oraz niektórzy wystawcy kart naliczają opłaty za wymianę walut. Jeśli więc użytkownik dokonuje rezerwacji w walucie innej niż waluta jego karty kredytowej, wystawca jego karty kredytowej może przeliczyć kwotę wynikającą z rezerwacji na walutę karty kredytowej i obciążyć użytkownika opłatą za wymianę waluty. W razie wszelkich pytań dotyczących powyższych opłat i kursu wymiany walut dotyczącego rezerwacji należy kontaktować się z przedstawicielami swojego banku lub wystawcą karty.

 

Oprócz płatności kartą, użytkownik może mieć do wyboru dodatkowe opcje płatności, takie jak płatność w ratach, oferowane przez strony inne niż witryna Hotels.com („Opcje płatności stron trzecich”). Jeśli użytkownik wybierze opcję płatności strony trzeciej, zrobi to zgodnie z obowiązującymi warunkami tej strony trzeciej, które powinien przeczytać i zaakceptować przy wyborze odpowiedniej opcji płatności i będzie to stanowiło umowę między użytkownikiem a taką osobą trzecią. Nasi agenci obsługi klienta nie udzielają porad dotyczących opcji płatności stron trzecich. Pytania dotyczące opcji płatności strony trzeciej należy kierować bezpośrednio do takiej strony trzeciej.

 

11.  PRZELICZNIK WALUT

 

Jeśli w witrynie jest dostępny przelicznik walut, informacje o wysokości kursów walut pochodzą z różnych publicznie dostępnych źródeł i mają charakter czysto orientacyjny. Firma Hotels.com ani jej dostawcy nie udzielają żadnych rękojmi ani gwarancji co do dokładności tych danych.

 

12.  GWARANCJA CENY

 

Jeśli użytkownik znajdzie niższą cenę w serwisie Hotels.com lub w innej witrynie przed godziną 23:59 czasu lokalnego dnia poprzedzającego pobyt, zwrócimy mu tę różnicę w cenie.

 

Rezerwacje pakietowe i rezerwacje usług innych niż zakwaterowanie nie kwalifikują się do skorzystania z tej gwarancji. Obowiązują również pozostałe zasady i warunki opisane poniżej.

 

12.1.              Przesyłanie roszczenia

 

• Rezerwacje bezzwrotne: zwrot różnicy na rzecz użytkownika przez Hotels.com nastąpi w postaci kuponu na rezerwację zakwaterowania w witrynie o wartości odpowiadającej różnicy w cenie. Kupon można wykorzystać podczas dokonywania przedpłaconej rezerwacji w serwisie Hotels.com w przyszłości. Użytkownik musi skontaktować się z infolinią lub złożyć wniosek, korzystając z dostępnego online formularza Gwarancji ceny do godziny 23:59 czasu lokalnego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pobytu. Niższa cena musi być dostępna dla rezerwacji w momencie nawiązania kontaktu z firmą Hotels.com, zgodnie z tym, co ustali dział obsługi klienta firmy Hotels.com.  Kupony zostaną przesłane użytkownikowi niezwłocznie po złożeniu przez niego wniosku i weryfikacji tego wniosku przez firmę Hotels.com. Zastosowanie będą mieć Zasady i warunki korzystania z Kuponu (zob. sekcja „Kody rabatowe” poniżej).

 

• Rezerwacje zwrotne: 
a) W przypadku znalezienia niższej ceny w serwisie Hotels.com: użytkownik może skontaktować się z infolinią do godziny 23:59 czasu lokalnego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pobytu lub po zalogowaniu do konta w serwisie Hotels.com anulować obecną rezerwację online w zakładce Rezerwacje i dokonać kolejnej rezerwacji online po niższej cenie. W przypadku kontaktu telefonicznego tańszy pokój musi być dostępny w chwili kontaktu użytkownika z pracownikiem obsługi klienta. Na wniosek użytkownika przedstawiciel działu obsługi klienta dokona ponownej rezerwacji pokoju dostępnego w niższej cenie z wykorzystaniem danych płatności podanych przez użytkownika podczas rozmowy telefonicznej. Przedstawiciel działu obsługi klienta anuluje pierwotną rezerwację użytkownika, a użytkownik otrzyma zwrot pierwotnie zapłaconej ceny. Zwroty kosztów będą przetwarzane przez Hotels.com natychmiastowo, przy czym przetworzenie zwrotu przez bank użytkownika może zająć do 30 dni.

b) W przypadku znalezienia niższej ceny w konkurencyjnym serwisie: firma Hotels.com zwróci różnicę w cenie. Użytkownik musi skontaktować się z infolinią lub złożyć wniosek, korzystając z dostępnego online formularza Gwarancji ceny do godziny 23:59 czasu lokalnego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pobytu. Niższa cena musi być dostępna dla rezerwacji w momencie nawiązania kontaktu z firmą Hotels.com, zgodnie z tym, co ustali dział obsługi klienta firmy Hotels.com. Zwroty kosztów będą przetwarzane przez Hotels.com po weryfikacji wniosku, przy czym przetworzenie zwrotu przez bank użytkownika może zająć do 30 dni.

W przypadku zweryfikowanych wniosków o zwrot dokonany zostanie zwrot środków na kartę użytą podczas rezerwacji. Jeśli płatność za obiekt miała miejsce podczas dokonywania rezerwacji, zwrócimy środki po weryfikacji wniosku. Jeśli płatność za rezerwację dokonaną za pośrednictwem serwisu Hotels.com miała zostać dokonana później, po przybyciu do obiektu, a użytkownik znajdzie niższą cenę na innej stronie internetowej, użytkownik uiści po przybyciu do obiektu pierwotną cenę, a my zwrócimy mu środki po zakończeniu pobytu. Należy pamiętać, że pojawienie się na wyciągu z rachunku bankowego informacji o dokonaniu zwrotu może zająć nawet 30 dni lub mieć miejsce w następnym okresie rozliczeniowym.

12.2.   Porównanie musi dotyczyć tej samej trasy podróży.

 

Gwarancja ceny dostępna jest wyłącznie dla dokładnie określonych tras podróży, obejmujących obiekt, rodzaj pokoju, stosowane zasady anulowania rezerwacji oraz daty podróży określone w serwisie Hotels.com. Ponadto porównanie cen musi dotyczyć rezerwacji, która nie stanowi elementu transakcji wiązanej, dotyczącej tego samego obiektu i dokonanej za pośrednictwem innej witryny. Oznacza to, że rezerwacje w obiektach w ramach pakietu dokonane na innej stronie nie są objęte Gwarancją ceny. Gwarancja ta dotyczy kosztów zarezerwowanej podróży, w tym wszelkich opłat i podatków pobranych przez nas od użytkownika w momencie dokonywania rezerwacji. Gwarancja nie obejmuje opłat i podatków pobranych od użytkownika przez osobę trzecią, w tym opłat i podatków pobranych przez obiekt bezpośrednio od użytkownika podczas pobytu w tym obiekcie. Gwarancja ceny nie obowiązuje w przypadku rezerwacji w witrynach, gdzie obiekt lub inne szczegóły rezerwacji są nieznane do momentu dokonania zakupu. Użytkownik musi spełniać wszelkie wymagania związane z uzyskaniem niższej ceny (jeśli takowe istnieją), w tym, bez ograniczeń, związane z wymaganiami dotyczącymi miejsca zamieszkania, regionalnymi i wiekowymi.

 

12.3.   Porównanie musi być dostępne dla odbiorców ogólnych.

 

Gwarancja ceny obowiązuje wyłącznie w przypadku cen reklamowanych i dostępnych dla odbiorców ogólnych. Dotyczy to również Ukrytych cen. Gwarancja ceny nie obejmuje cen oferowanych w programach lojalnościowych w witrynach konkurencji, cen lub rabatów dla firm, cen dotyczących grup, czarterów, programów lojalnościowych, programów motywacyjnych, spotkań, zjazdów, cen konsolidacyjnych lub w ramach wzajemnych świadczeń, cen ustalonych w wyniku przetargu lub podobnych działań, a także cen dostępnych tylko po skorzystaniu z kuponu lub innej promocji niedostępnych dla ogółu klientów. Niższa cena nie może pochodzić z witryny, w której uzyskanie informacji o cenie wymaga połączenia telefonicznego, ani z otrzymanej wiadomości e-mail. 

 

12.4.   Weryfikacja roszczenia

 

Wszelkie wnioski podlegają weryfikacji przez serwis Hotels.com. Firma Hotels.com nie akceptuje zrzutów ekranu ani innych domniemanych dowodów niższych cen, których nie może niezależnie potwierdzić. Firma Hotels.com nie będzie również weryfikować roszczeń, które według własnego uznania traktuje jako błąd w druku lub inny błąd lub które zostały wysunięte niezgodnie z prawem lub w złej wierze. 

 

12.5.   Zmiany oferty Gwarancja ceny

 

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub przerywania oferty Gwarancja ceny lub ograniczania jej dostępności dla danej osoby według własnego uznania, w dowolnym czasie, z dowolnej przyczyny lub z braku przyczyny, oraz bez konieczności informowania o tym fakcie osoby zainteresowanej. Warunki obowiązujące w momencie dokonywania rezerwacji określają kwalifikacje do skorzystania z Gwarancji ceny. Brak możliwości realizacji jakiegokolwiek przepisu z niniejszych zasad i warunków oferty Gwarancja ceny nie oznacza zrzeczenia się tego przepisu.

 

13.  KODY RABATOWE

 

Od czasu do czasu możemy udostępniać kody rabatowe do wykorzystania na tej stronie. Kody rabatowe („Kupony”) mogą być wykorzystywane podczas dokonywania rezerwacji z przedpłatą, z wyłączeniem obiektów nieuczestniczących w programie, których lista zostanie udostępniona z każdym kuponem.  Lista obiektów biorących udział w programie może ulec zmianie. Kupony podlegają niniejszym zasadom. Szczególne ograniczenia dotyczące korzystania z kuponów zostały określone w instrukcji na kuponie. 

 

 • Kuponów z rabatem w określonej walucie (np. 10 euro zniżki) nie można wykorzystać w celu dokonania rezerwacji opłacanej w innej walucie. 
 • W przypadku rezerwacji kilku pokoi (tj. w przypadku rezerwacji co najmniej dwóch pokoi w ramach tej samej rezerwacji) (i) rabat dotyczy tylko ceny pierwszego pokoju uwzględnionego we wniosku o rezerwację oraz (ii) wszelkie minimalne wymagania dotyczące wydatków muszą być spełnione przy rezerwacji pierwszego pokoju (bez podatków i opłat).
 • Kuponów nie można łączyć z innymi kuponami, promocjami lub ofertami specjalnymi ani wykorzystywać podczas realizacji bonusowych noclegów w programie Hotels.com Rewards. 
 • Przy dokonywaniu rezerwacji można wykorzystać tylko jeden kupon. Obowiązują wszystkie typowe zasady i warunki rezerwacji. Wszystkie rezerwacje mogą zostać dokonane tylko pod warunkiem dostępności miejsc. Kuponów nie można sprzedawać ani przekazywać.
 • Do rezerwacji realizowanych z wykorzystaniem kuponu mają zastosowanie wszelkie stosowne podatki, opłaty i dopłaty. Opłaty te użytkownik musi uregulować podczas dokonywania rezerwacji lub bezpośrednio w obiekcie.
 • Kupony zachowują swą wartość tylko, jeśli zostaną zrealizowane zgodnie z warunkami niniejszej oferty. O ile nie określono inaczej w warunkach kuponu, kupony nie mają wartości pieniężnej. Jeśli kupon zostanie wykorzystany tylko częściowo, użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot ani ekwiwalent gotówkowy.
 • Kupony jednorazowe uznaje się za wykorzystane w całości w momencie wykonania odpowiedniej rezerwacji. Kupony takie nie podlegają zwrotowi ani wymianie w przypadku częściowego wykorzystania kuponu. Kupony wielokrotnego użytku uznaje się za wykorzystane w całości zgodnie z ograniczeniami wyszczególnionymi w Zasadach i warunkach korzystania z Kuponu mających zastosowania do danego Kuponu. 
 • W przypadku zmiany terminu pobytu po wykorzystaniu Kuponu nie istnieje możliwość ponownego użycia Kuponu w odniesieniu do nowych dat. Kupony nie mogą być wykorzystywane na potrzeby wykupionych rezerwacji. 
 • Kuponów nie można (a) publikować, przekazywać ani sprzedawać ani (b) uzyskiwać za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów, modyfikować, kopiować, fałszować ani w jakikolwiek sposób zmieniać. Takie działanie spowoduje, że kupony zostaną uznane za nieważne i może zostać uznane za fałszerstwo.
 • Kuponów nie mogą wykorzystać agencje należące do programu agencji turystycznych Hotels.com.

 

Spółka Hotels.com może według własnego uznania i bez podania przyczyny anulować wszystkie rezerwacje dokonane przy użyciu kuponów, jeśli użytkownik (a) naruszył niniejsze zasady lub warunki kuponu, (b) wykorzystał nieważny kupon, (c) wykorzystywał kupony w celu odsprzedaży zarezerwowanego zakwaterowania lub (d) działał w inny sposób uznany za nieuczciwy. Firma Hotels.com może odmówić zwrotu pieniędzy za anulowane rezerwacje, w tym za rezerwacje bezzwrotne.

 

Firma Hotels.com może zmienić warunki korzystania z Kuponów lub wycofać Kupony w dowolnym momencie oraz anulować rezerwacje, w przypadku których Kuponów użyto w celu dokonania rezerwacji o charakterze spekulacyjnym, fałszywym lub oszukańczym, rezerwacji w oczekiwaniu na popyt lub rezerwacji w oparciu o błędnie wysłane Kupony.

 

14.  UKRYTE CENY

 

Ukryte ceny Hotels.com („Ukryte ceny”) są dostępne dla wskazanych poniżej rodzajów klientów.

 

 • Uczestnicy programu Hotels.com™ Rewards:
  • Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Hotels.com podczas wyszukiwania obiektów, Ukryte ceny będą wyświetlane automatycznie w wybranych obiektach, przy których widoczny jest baner „Twoja ukryta cena”.
 • Użytkownicy Aplikacji mobilnej (opisanej w zasadach i warunkach poniżej):
  • Jeżeli użytkownik korzysta z Aplikacji mobilnej, Ukryte ceny będą wyświetlane automatycznie w wybranych obiektach, przy których widoczny jest baner „Twoja ukryta cena”. Użytkownik Aplikacji mobilnej nie będzie w stanie wyświetlać Ukrytych cen, wchodząc na stronę poprzez inną platformę, chyba że jest zalogowanym uczestnikiem programu Hotels.com™ Rewards.

 

Ukryte ceny są dostępne wyłącznie w wybranych obiektach i terminach. Ukryte ceny są wyświetlane wyłącznie w odpowiednich miejscach w wynikach wyszukiwania obiektów i mogą ulec zmianie. Jeśli Ukryta cena jest wyświetlana obok ceny przekreślonej (np. „150 PLN 100 PLN”), przekreślona kwota jest oparta na standardowej cenie obiektu na naszej stronie, określonej i przekazanej przez sam obiekt.Do Ukrytych cen mają też zastosowanie postanowienia zawarte w sekcji „Ceny” niniejszych zasad i warunków.

 

 

15.  Hotels.com™ REWARDS

 

Hotels.com Rewards to program lojalnościowy witryny Hotels.com („Program”). Za każdy zarezerwowany i zrealizowany nocleg w kwalifikującym się obiekcie Hotels.com Rewards użytkownik otrzymuje jedną pieczątkę („Pieczątka”). Po zebraniu 10 pieczątek użytkownik otrzyma 1 bonusowy nocleg do wykorzystania („Bonusowy nocleg”). Bonusowy nocleg nie obejmuje podatków i opłat, które należy uregulować po jego wykorzystaniu.Użytkownik będzie musiał również uiścić opłatę za wykorzystanie kuponu („Opłata za wykorzystanie kuponu”), wykorzystując swój bonusowy nocleg w naszej witrynie na komputerze lub urządzeniu mobilnym.Użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za wykorzystanie kuponu, jeśli zrealizuje bonusowy nocleg w naszej aplikacji mobilnej. Wszystkie rezerwacje muszą zostać dokonane online lub w aplikacji mobilnej. Użytkownik może gromadzić pieczątki lub wykorzystywać bonusowe noclegi tylko w obiektach biorących udział w programie Hotels.com Rewards.

 

W programie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat (lub osiągnęły pełnoletność w swoim kraju), założyły konto w witrynie Hotels.com oraz korzystają z ważnego adresu e-mail. Do programu nie mogą przystępować firmy, stowarzyszenia ani inne grupy.

 

15.1.              Poziomy uczestnictwa w programie Rewards

 

Program ma trzy poziomy

 

 • Hotels.com Rewards,
 • Hotels.com Rewards Silver oraz
 • Hotels.com Rewards Gold.

 

Na początku przyznawane jest członkostwo na poziomie Hotels.com Rewards. Po zgromadzeniu 10–29 pieczątek w ciągu roku członkowskiego użytkownik zakwalifikuje się do poziomu Hotels.com Rewards Silver. Po zgromadzeniu przynajmniej 30 pieczątek w ciągu roku członkowskiego można przejść na poziom Hotels.com Rewards Gold. Pierwszy rok członkowski zaczyna się w dniu utworzenia konta. Dzień ten wyznacza również początek każdego kolejnego roku.

 

Członkostwo na poziomie Silver i Gold uprawnia do korzystania ze specjalnego numeru telefonu, pod którym można przez całą dobę uzyskać pomoc dotyczącą swoich rezerwacji, oraz z innych przywilejów, takich jak wcześniejszy dostęp do wyprzedaży i ekskluzywne oferty. Będą one dostępne w okresie dwóch tygodni od uzyskania członkostwa na poziomie Silver lub Gold i będą trwać do końca roku członkowskiego, a także przez cały następny rok członkowski. W przypadku zgromadzenia liczby pieczątek, która nie uprawnia do członkostwa na poziomie Silver lub Gold, w kolejnym roku członkowskim poziom członkostwa zostanie obniżony o jeden.

 

15.2.              Gromadzenie pieczątek

 

Za każdą noc pobytu w obiekcie biorącym udział w programie Hotels.com Rewards użytkownik otrzymuje 1 pieczątkę. Po zebraniu 10 pieczątek dostaje 1 bonusowy nocleg. Podczas dokonywania rezerwacji przez Internet trzeba zalogować się na konto Hotels.com, aby umożliwić nam dodanie zgromadzonych pieczątek do konta użytkownika. W przypadku dokonywania rezerwacji telefonicznie należy podać adres e-mail skojarzony z kontem, dzięki czemu będziemy wiedzieć, do którego konta dodać pieczątki. Pieczątki mogą zbierać tylko uczestnicy programu Hotels.com. Inni goście objęci tą samą rezerwacją nie gromadzą pieczątek. Ponadto nie można gromadzić pieczątek za rezerwacje dokonane przed przystąpieniem do programu.

 

Wszelkie zgromadzone pieczątki są dodawane do konta użytkownika w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu wymeldowania z obiektu, który bierze udział w programie Hotels.com Rewards. Jeśli pieczątki zostaną zgromadzone, a później okaże się, że nie doszło do zrealizowania pobytu („Pieczątka unieważniona”), zastrzegamy sobie prawo do usunięcia takich pieczątek z konta użytkownika. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku anulowania rezerwacji lub niedojazdu. Unieważnione pieczątki nie są zaliczane na poczet 10 pieczątek niezbędnych do otrzymania bonusowego noclegu. Użytkownik musi odczekać do 35 dni, zanim będzie mógł wykorzystać bonusowy nocleg, jeśli część pieczątek zgromadził, korzystając z opcji „Zapłać później / Zapłać w obiekcie”).

 

W każdej chwili można sprawdzić na swoim koncie liczbę zebranych pieczątek. W tym celu wystarczy się zalogować do witryny Hotels.com, skorzystać z aplikacji mobilnej lub zadzwonić do działu obsługi klienta. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzanie, czy stan konta jest zgodny z rzeczywistością. Jeśli zdaniem użytkownika liczba zebranych noclegów jest nieprawidłowa, chętnie to sprawdzimy. Jeśli dowolne rezerwacje okażą się nieważne, jak wspomniano wcześniej, usuniemy je z konta użytkownika.

 

Oprócz sytuacji opisanych powyżej pieczątki nie są przyznawane także w przypadku:

 • Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem partnerskiej strony Hotels.com;
 • Rezerwacji dokonanych przed przystąpieniem do Programu;
 • Rezerwacji wchodzących w skład pakietu (tj. obiekt + lot);
 • Niektórych rezerwacji dokonanych z wykorzystaniem kuponu lub kodu rabatowego — należy zapoznać się z warunkami dotyczącymi każdego z tych przypadków;
 • Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem działu obsługi rezerwacji grupowych;
 • Rezerwacji, które nic nie kosztują, tj. bezpłatnych.

 

15.3.              Wykorzystywanie bonusowych noclegów

 

Po zgromadzeniu 10 pieczątek użytkownik otrzyma 1 bonusowy nocleg do wykorzystania w dowolnym obiekcie biorącym udział w programie Hotels.com Rewards. Bonusowe noclegi można wykorzystać online lub w naszej aplikacji mobilnej.

 

Maksymalna wartość bonusowego noclegu jest oparta na wartości zgromadzonych wcześniej 10 pieczątek, pod warunkiem że nie straciły ważności. Wartość ta będzie równa średniej cenie za dobę liczonej na podstawie zgromadzonych pieczątek, bez uwzględnienia podatków i opłat. Jeżeli użytkownik otrzymał pieczątkę za nocleg wykupiony z Ukrytą ceną Hotels.com (zdefiniowano powyżej), wtedy ta cena będzie obowiązywać przy wyliczeniach zamiast standardowej. W przypadku bonusowego noclegu należy opłacić podatki, posiłki oraz pokryć niezbędne koszty i pozostałe opłaty.Użytkownik będzie musiał również uiścić opłatę za wykorzystanie kuponu, wykorzystując swój bonusowy nocleg w naszej witrynie na komputerze lub urządzeniu mobilnym.Opłata za wykorzystanie nie zostanie pobrana w przypadku wykorzystania bonusowego noclegu w aplikacji mobilnej.

 

Jeżeli podczas gromadzenia 10 pieczątek użyto różnych walut, wartość każdej pieczątki jest obecnie przeliczana na walutę, która obowiązuje na terenie kraju, w którym dołączono do programu.

 

Bonusowy nocleg podlega wszystkim obowiązującym standardowym zasadom i warunkom dotyczącym rezerwacji. Za wykorzystany bonusowy nocleg użytkownikowi nie przysługuje pieczątka. Zgromadzone pieczątki nie mają wartości pieniężnej, a odebranie bonusowego noclegu nie podlega wymianie na gotówkę.

 

Realizując bonusowy nocleg w cenie poniżej maksymalnej wartości przysługującego użytkownikowi bonusowego noclegu, nie można ubiegać się o wypłacenie różnicy w gotówce, uznania nadpłaty itp. Realizując bonusowy nocleg w cenie powyżej maksymalnej wartości przysługującego użytkownikowi bonusowego noclegu, należy dopłacić różnicę.

 

Jeśli użytkownik ma więcej niż 1 bonusowy nocleg do wykorzystania, może wybrać, jaki rodzaj rezerwacji zastosować. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z wielu bonusowych noclegów w ramach tej samej rezerwacji, zostanie obciążony opłatą za wykorzystanie każdego bonusowego noclegu. Nie można łączyć bonusowego noclegu z żadną inną ofertą, wykorzystaniem kuponu czy kodu rabatowego, chyba że stosowne warunki wyraźnie stanowią, że jest to dopuszczalne. Oznacza to, że rezerwując pobyt i odbierając bonusowy nocleg, na ogół nie będzie można uzyskać dodatkowego rabatu.

 

W przypadku odbierania bonusowego noclegu w ramach rezerwacji na okres powyżej 1 nocy, automatycznie za bezpłatny zostanie uznany najdroższy z noclegów w tej rezerwacji, pod warunkiem, że jego cena będzie niższa niż przysługująca wartość maksymalna.

 

Pobyty w ramach bonusowego noclegu podlegają wszystkim zasadom anulowania obowiązującym w hotelu uczestniczącym w programie Hotels.com Rewards. Jeśli użytkownik anuluje bonusowy nocleg, za który przysługiwałby mu pełny zwrot kosztów, gdyby zapłacił za rezerwację i anulował ją, zwrócimy na konto użytkownika ten bonusowy nocleg i wszelkie opłaty za jego wykorzystanie.Jeśli użytkownik anuluje bonusowy nocleg, za który przysługiwałby mu zwrot kosztów w wysokości 1–99%, gdyby zapłacił za rezerwację i anulował ją, nie zwrócimy tego bonusowego noclegu na konto użytkownika, ale zwrócimy wszelkie opłaty za jego wykorzystanie.Jeśli użytkownik anuluje bonusowy nocleg, za który nie przysługiwałby mu żaden zwrot kosztów, gdyby zapłacił za rezerwację i anulował ją, nie zwrócimy na konto użytkownika tego bonusowego noclegu ani opłat za jego wykorzystanie.

 

Aby zmienić daty rezerwacji z bonusowym noclegiem, należy anulować rezerwację, poczekać, aż bonusowy nocleg zostanie z powrotem dodany do puli, a następnie ponownie dokonać rezerwacji. Dzięki temu bonusowy nocleg będzie można przypisać do nowej rezerwacji.

 

15.4.              Obiekty VIP Access

 

Uczestnicy programu Hotels.com Rewards na poziomie Silver i Gold mogą korzystać ze szczególnych udogodnień dostępnych w wybranych obiektach z kategorii VIP Access. Możliwość korzystania z takich udogodnień przysługuje w zależności od poziomu uczestnictwa w programie Hotels.com Rewards posiadanego przez użytkownika w momencie dokonywania rezerwacji, a dostępne udogodnienia są wyszczególnione w ofercie obiektu prezentowanej użytkownikowi podczas dokonywania rezerwacji. Udogodnienia mogą się różnić w zależności od obiektu i w dowolnej chwili mogą też ulec zmianie.Może mieć do nich zastosowanie wymóg określonej minimalnej długości pobytu.

 

Obiekty należące do kategorii VIP Access oferują korzyści (w zależności od obiektu). Ich lista może ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Udogodnienia są przewidziane dla głównego posiadacza konta i mogą zostać rozszerzone na innych podróżnych objętych rezerwacją dokonaną przy użyciu konta Silver lub Gold tylko według uznania obiektu oraz w zależności od dostępności.

 

Uczestnicy na poziomie Silver i Gold mają zagwarantowane bezpłatne Wi-Fi w obiektach z kategorii VIP Access. Dotyczy to standardowego Wi-Fi. Wi-Fi w wersji premium może być dostępne za dodatkową opłatą. Postanowienia te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. 

 

Uczestnikowi na poziomie Gold, który zarezerwował pobyt w obiekcie z kategorii VIP Access, może zostać w momencie zameldowania zaoferowane podwyższenie standardu pokoju (w zależności od dostępności). Możliwość skorzystania z podwyższenia standardu pokoju zależy od poziomu uczestnictwa w programie Hotels.com Rewards posiadanego przez użytkownika w momencie dokonywania rezerwacji. Podwyższenie standardu pokoju w obiektach z kategorii VIP Access jest przewidziane dla głównego posiadacza konta i może zostać rozszerzone na inne pokoje objęte rezerwacją dokonaną przy użyciu konta Gold tylko według uznania obiektu oraz w zależności od dostępności. Podwyższenie standardu może obejmować bezpłatną zamianę pokoju na pokój z kategorii o większej wartości lub wyższej jakości. Zamiast podwyższenia standardu pokoju podróżny może uzyskać możliwość wyboru pokoju na preferowanym przez niego piętrze lub w preferowanej przez niego części piętra (np. z dala od wind lub maszyny do lodu). Podwyższenia standardu pokoju nie można zarezerwować. 

 

Uczestnikowi na poziomie Gold, który zarezerwował pobyt w obiekcie z kategorii VIP Access, może zostać zaoferowana opcja wcześniejszego zameldowania oraz późniejszego wymeldowania (w zależności od dostępności). Możliwość skorzystania z opcji wcześniejszego zameldowania i późniejszego wymeldowania zależy od poziomu uczestnictwa w programie Hotels.com Rewards posiadanego przez użytkownika w momencie dokonywania rezerwacji. Opcje wcześniejszego zameldowania i późniejszego wymeldowania są przewidziane dla głównego posiadacza konta i mogą zostać rozszerzone na innych podróżnych objętych rezerwacją dokonaną przy użyciu konta Gold według uznania obiektu oraz w zależności od dostępności.

 

15.5.              Zmiany w programie Hotels.com Rewards, wygaśnięcie pieczątek i zakończenie programu

 

Zgromadzone pieczątki nie stracą ważności, pod warunkiem że użytkownik będzie korzystał ze swojego konta co najmniej raz na 12 miesięcy. Oznacza to, że w tym czasie należy zgromadzić pieczątkę lub odebrać bonusowy nocleg, co spowoduje przesunięcie daty upływu ważności konta o kolejne 12 miesięcy. Jeśli użytkownik nie zgromadzi pieczątek lub nie wykorzysta bonusowych noclegów w ciągu 12 miesięcy, jego pieczątki stracą ważność, a konto może zostać dezaktywowane. W takiej sytuacji użytkowni utraci pieczątki. Należy zalogować się na swoje konto i sprawdzić datę ważności pieczątek.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad i warunków programu Hotels.com Rewards w każdej chwili i bez uprzedzenia, w tym reguł dotyczących gromadzenia pieczątek, różnych poziomów członkostwa oraz wymagań kwalifikacyjnych i związanych z nimi korzyści, zasad odbierania bonusowych noclegów, listy spełniających warunki obiektów uczestniczących w programie Hotels.com Rewards, a także maksymalnej wartości bonusowego noclegu. Możemy informować o tych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub na stronie Hotels.com, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie swojego konta.

 

Program Hotels.com Rewards nie ma daty zakończenia i będzie trwał do czasu, aż zostanie zakończony, co może nastąpić w dowolnej chwili. Po zakończeniu programu użytkownik będzie miał 30 dni od daty ogłoszenia tego faktu na odebranie bonusowych noclegów zgromadzonych na koncie. Po tej dacie bonusowe noclegi przepadną i nie będą podlegały rekompensacie.

 

Kontynuując gromadzenie pieczątek i odbieranie bonusowych noclegów w ramach programu Hotels.com Rewards, użytkownik akceptuje wszelkie zmiany tych zasad i warunków. Śledzenie ewentualnych zmian pozostaje w gestii użytkownika. Najnowsza wersja zasad i warunków jest dostępna w naszej witrynie.

 

15.6.              Hotels.com Rewards — warunki ogólne

 

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia członkostwa, jeśli użytkownik będzie działać z nieuczciwymi zamiarami lub używać programu w sposób niezgodny z zasadami i warunkami, przepisami prawa federalnego lub stanowego, ustawami i rozporządzeniami. Wypowiedzenie członkostwa może oznaczać utratę zgromadzonych pieczątek i korzyści. Przysługuje nam także prawo do podejmowania stosownych decyzji administracyjnych i/lub działań prawnych, w tym także w razie potrzeby do wszczęcia postępowania karnego.

 

W ramach uczestnictwa w programie Hotels.com Rewards możemy przesyłać za pośrednictwem wiadomości e-mail informacje o wszelkich zmianach dotyczących konta użytkownika czy przeprowadzonych transakcji. Możemy także w każdej chwili odebrać pieczątki użytkownika. Pieczątek nie można sprzedawać ani przenosić na innego uczestnika ani łączyć ich z pieczątkami innego członka programu. Pieczątki i bonusowe noclegi nie podlegają cesji w przypadku śmierci uczestnika, jeśli istnieje problem dotyczący kwestii majątkowych lub alimentacyjnych, a także w innych sytuacjach wynikających z obowiązującego prawa. Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie spory i roszczenia tego typu były rozstrzygane indywidualnie wyłącznie przed właściwym sądem w Polsce.

 

Jakiekolwiek pytania dotyczące tych zasad i warunków będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim.

 

Program jest nieważny w zakresie, w którym jest niezgodny z prawem. Niezrealizowanie dowolnych z niniejszych zasad i warunków programu Hotels.com Rewards nie stanowi uchylenia tego ani żadnego innego postanowienia.

 

Nasza decyzja w zakresie wszelkich pytań czy sporów dotyczących programu jest ostateczna.

 

16.  OPINIE, KOMENTARZE, ZDJĘCIA I TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

 

Witryna Hotels.com może wyświetlać opinie, komentarze, zdjęcia i inne materiały związane z obiektami, a także innymi doświadczeniami z wakacji i podróży („Opinie”). Witryna Hotels.com może również oferować funkcję umożliwiającą użytkownikom tej witryny publikowanie Opinii („Opinie użytkowników”). Użytkownik zrzeka się wszelkich praw własności do takich opinii użytkowników, które mogą być swobodnie wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane i udostępniane na dowolnym nośniku i w dowolnej formie przez firmę Hotels.com lub jej podmioty stowarzyszone bez zgody użytkownika. W przypadku oferowania tej funkcji publikowania opinii użytkownik wyraźnie zgadza się na przesyłanie wyłącznie opinii, które dotyczą danej usługi, zgodnie z niniejszymi warunkami, a także wszelkimi towarzyszącymi wytycznymi udostępnionymi na tej stronie.

 

Użytkownik udziela firmie Hotels.com i jej podmiotom zależnym i spółkom stowarzyszonym (zbiorczo „Spółki Hotels.com”) oraz stowarzyszonym, działającym pod wspólną marką lub powiązanym partnerom witryny, za pośrednictwem których świadczymy usługi (łącznie „Podmioty stowarzyszone Hotels.com”), niewyłącznego, wolnego od opłat, wieczystego, zbywalnego, nieodwołalnego iw pełni podlegającego podlicencjonowaniu prawa do:

 

(a) używania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, tłumaczenia, rozpowszechniania, publikowania, tworzenia prac pochodnych oraz publicznego wyświetlania i realizowania takich opinii użytkowników na całym świecie w dowolnych mediach, obecnie znanych lub opracowanych w przyszłości; oraz

 

(b) używania nazwy podanej przez użytkownika w związku z takimi opinie użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółki Hotels.com mogą według własnego uznania przypisywać do opinii użytkownika dodatkowe informacje (np. zamieścić na opinii przesłanej przez użytkownika jego imię i nazwisko oraz nazwę miejscowości, w której mieszka) oraz że takie przesłane opinie mogą być udostępniane naszym partnerom ds. usług turystycznych.

 

Użytkownik gwarantuje też spółkom Hotels.com swobodę występowania na drodze prawnej przeciw każdej osobie lub każdemu podmiotowi, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa użytkownika lub spółek Hotels.com dotyczące opinii użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przesłane opinie użytkownika nie są poufne ani zastrzeżone. Użytkownik zrzeka się wyraźnie w możliwym zakresie wszelkich „praw moralnych” (w tym praw do przypisywania dodatkowych informacji lub spójności), może mieć do opinii użytkownika, i potwierdza, że nie ma prawa do sprzeciwu wobec publikacji, używania, modyfikowania, usuwania lub wykorzystywania opinii użytkownika przez nas, spółki Hotels.com, partnerów Hotels.com oraz któregokolwiek z naszych innych partnerów lub licencjobiorców.

 

W szczególności, korzystając z takiej usługi, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 

 • posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do zamieszczanych opinii;
 • na dzień publikacji przesłane opinie użytkowników są dokładne;
 • Opinie użytkowników przesyłane przez użytkownika nie naruszają żadnych ewentualnych warunków używania, wytycznych ani zasad przyjętych przez firmę Hotels.com;
 • nie będzie celowo lub lekkomyślnie publikować informacji, które mogłyby spowodować obrażenia lub urazić jakąkolwiek osobę lub jej firmę, a w szczególności: użytkownik nie będzie zamieszczał żadnych komentarzy, informacji ani materiałów, które są nieprawdziwe, złośliwe, oszczercze, obraźliwe, nieprzyzwoite lub mogą zostać za takie uznane; 
 • nie będzie w żaden sposób oszukiwać lub wprowadzać w błąd i nie będzie angażować się w oszukańcze lub nielegalne działania ani do nich zachęcać;
 • nie będzie publikować ani rozpowszechniać żadnych informacji ani materiałów należących do osoby trzeciej bez wyraźnej pisemnej zgody tej osoby; 
 • wszystkie przesłane zdjęcia podlegają przyjętym przez firmę Hotels.com zaleceniom dotyczącym przesyłania zdjęć.

 

Autorami opinii publikowanych w witrynie są zweryfikowani użytkownicy, którzy zarezerwowali pobyt w danym obiekcie za pośrednictwem serwisu Hotels.com lub witryny jednej z marek należących do grupy Expedia. Hotels.com nie rości sobie żadnych praw do autorstwa ani nie stara się popierać zdjęć przesyłanych przez gości za pośrednictwem witryn internetowych spółki. Hotels.com nie edytuje przesłanych opinii ani opinii użytkowników, a także w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie opinie lub opinie użytkowników ani za ich późniejszą publikację, wykorzystanie lub dystrybucję. Ponadto Hotels.com nie weryfikuje, nie promuje ani nie zatwierdza poglądów ani komentarzy wyrażonych w jakichkolwiek opiniach lub opiniach użytkowników, które są osobistymi poglądami osób je przesyłających. Wszelkie decyzje podejmowane na podstawie opinii lub komentarzy pojawiających się w serwisie podejmowane są na własne ryzyko użytkowników. Spółka Hotles.com może oferować użytkownikom zachęty do umieszczania w witrynie opinii o obiektach (mogą to być np. kupony rabatowe, prawo do udziału w losowaniu nagród itd.). Jest dla nas ważne, aby opinie o obiektach były bezstronne i uczciwe, tak więc zachęty te będą dostępne dla użytkowników niezależnie od tego, czy opinia taka będzie pozytywna czy też negatywna.

 

Hotels.com zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania lub do usunięcia (bez powiadomienia) z dowolnego powodu i według własnego uznania wszelkich opinii lub opinii użytkowników. Obejmuje to między innymi sytuacje, w których firma Hotels.com otrzymuje skargę od osoby trzeciej lub ma powody, by sądzić, że doszło do naruszenia niniejszych warunków lub zaleceń dotyczących przesyłania opinii lub zdjęć.

 

17.  ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA ZDJĘĆ

 

Dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą przesyłać zdjęć ani innych materiałów do witryny.

 

Użytkownik zgadza się, że wszystkie przesyłane zdjęcia muszą być:

 

 • na temat — wszystkie zdjęcia muszą dotyczyć zakwaterowania, restauracji, lokalizacji lub ogólnych wrażeń z podróży;
 • przyjazne społeczności/rodzinom;
 • oryginalne — można tylko przesyłać własne zdjęcia;
 • mniejsze niż 5 MB; w formacie JPG, BMP, GIF lub PNG.

 

Użytkownik zgadza się, że nie należy przesyłać żadnych zdjęć ani materiałów:

 

 • niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, pornograficznych, bluźnierczych, wulgarnych, napastliwych lub obraźliwych; 
 • naruszających prywatność lub jakiekolwiek osobiste prawa dowolnej osoby lub dowolnego podmiotu;
 • dotyczących dzieci ani jakichkolwiek osób trzecich bez ich zgody (lub zgody ich opiekunów w przypadku osób poniżej 18 roku życia);
 • nieoryginalnych lub pochodzących z innych źródeł (osobistych lub komercyjnych);
 • naruszających prawo autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności osób trzecich;
 • zawierających logo, oznaczenia marki, materiały promocyjne lub inne treści przeznaczone do celów komercyjnych;
 • zawierających wirusy lub inne szkodliwe fragmenty kodu, które mają na celu lub mogą spowodować zniszczenia komputerów i systemów należących do firmy Hotels.com lub do osób, które z nich korzystają.

 

18.  Powiadomienie o naruszeniu prawa własności intelektualnej

 

18.1.              Spółka Hotels.com szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje tego samego od użytkowników. Spółka Hotels.com posiada i egzekwuje zasady, które nie pozwalają użytkownikom na publikowanie jakichkolwiek materiałów naruszających prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych innych osób, a w odpowiednich okolicznościach spółka Hotels.com usuwa konta subskrybentów i właścicieli kont, którzy wielokrotnie naruszają te zasady. Powtarzające się publikacje materiałów naruszających prawa są powodem do zakończenia świadczenia usługi.

 

18.2.              Roszczenia dotyczące praw autorskich. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (w USA), dyrektywą o handlu elektronicznym (w UE) i podobnymi przepisami dotyczącymi treści internetowych chronionych prawem autorskim jeśli użytkownik uważa, że jego prawa autorskie są naruszane w witrynie lub za jej pośrednictwem, powinien wypełnić i przesłać obowiązujący w firmie Hotels.com formularz skargi o naruszenie prawa autorskiego („Powiadomienie”) wyznaczonemu przedstawicielowi firmy Hotels.com ds. praw autorskich wymienionemu poniżej. Po otrzymaniu Powiadomienia firma Hotels.com podejmie odpowiednie działania, w tym usunięcie zakwestionowanego materiału ze strony internetowej lub zamknięcie konta użytkownika Hotels.com w odpowiednich okolicznościach.

 

Powiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

(1)Wskazanie chronionego prawem autorskim utworu, w odniesieniu do którego miało mieć miejsce naruszenie, lub (jeśli powiadomienie obejmuje wiele utworów chronionych prawem autorskim w jednej witrynie) reprezentatywnej listy takich utworów w danej witrynie.

(2)Wskazanie obrazów lub materiałów, które przypuszczalnie naruszają dzieło chronione prawem autorskim lub które są przedmiotem działań naruszających te prawa i które zdaniem użytkownika powinny zostać usunięte, wraz z wystarczającymi informacjami, które umożliwią spółce Hotels.com zlokalizowanie określonych obrazów lub materiałów.

(3)Informacje kontaktowe użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można się skontaktować z użytkownikiem.

(4)Następujące oświadczenie: Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.

(5)Następujące oświadczenie: Informacje zawarte w niniejszym powiadomieniu są dokładne i, działając pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że (należy wybrać jedną opcję) (i) jestem właścicielem lub (ii) jestem upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawo, którego dotyczy zarzut potencjalnego naruszenia.

(6)Podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego dotyczy zarzut potencjalnego naruszenia.

 

Powiadomienie należy przekazać odpowiedniemu przedstawicielowi Hotels.com ds. praw autorskich:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

 

                     E-mail: Hotels-copyright@hotels.com

Tel.: 206-481-7200

 

Aby przyspieszyć rozpatrzenie Powiadomienia i podjęcie w odpowiedzi na nie stosownych działań, należy pobrać, wypełnić i odesłać obowiązujący w firmie Hotels.com formularz skargi o naruszenie prawa autorskiego załączony do niniejszych zasad i warunków.

 

18.3.              Sprzeciw dotyczący naruszenia prawa autorskiego. Jeśli materiały opublikowane przez użytkownika zostały zablokowane na podstawie roszczenia o naruszenie prawa autorskiego, użytkownik może wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną sprzeciw zawierający określone poniżej elementy. Przed wysłaniem takiego sprzeciwu użytkownik powinien skonsultować się z prawnikiem.

 

Sprzeciw powinien zawierać następujące informacje: 

                (1)          Identyfikacja usuniętej albo zablokowanej treści oraz lokalizacji, w której treść ta była wyświetlana w witrynie. W miarę możliwości należy podać też adres URL.

            (2)        Imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika.

(3)          Zgoda użytkownika na jurysdykcję federalnego sądu rejonowego właściwego dla dystryktu, w którym znajduje się adres użytkownika, a jeśli adres ten znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, właściwego dla dowolnego dystryktu, w którym można znaleźć firmę Hotels.com, oraz na odbieranie pism procesowych od strony lub przedstawiciela strony, która zgłosiła zastrzeżenia dotyczące treści użytkownika.

(4)          Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że zidentyfikowane powyżej treści zostały usunięte albo zablokowano do nich dostęp w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji”.

Oświadczenie to należy podpisać i wysłać na następujący adres pocztowy lub adres e-mail:

 
Hotels.com’s Designated Copyright Agent:

Michael R. Graham

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

 

                     E-mail: Hotels-copyright@hotels.com

Tel.: 206-481-7200

 

Aby przyspieszyć rozpatrzenie Powiadomienia i podjęcie w odpowiedzi na nie stosownych działań, należy pobrać, wypełnić i odesłać obowiązujący w firmie Hotels.com formularz sprzeciwu w sprawie naruszenia prawa autorskiego załączony do niniejszych zasad i warunków.

 

18.4.              Roszczenia dotyczące znaków towarowych. Jeśli użytkownik uważa, że witryna, oferta lub zawarte w nich treści stanowią naruszenie lub nadużycie prawa do znaku towarowego, powinien wypełnić obowiązujący w firmie Hotels.com formularz skargi o niewłaściwe wykorzystanie znaku towarowego i przekazać go wskazanemu poniżej przedstawicielowi firmy Hotels.com ds. znaków towarowych. Po otrzymaniu Powiadomienia firma Hotels.com podejmie w odpowiednich okolicznościach stosowne działania, w tym poinformuje o skardze dostawcę lub użytkownika, który opublikował treści naruszające lub nadużywające prawa dotyczące znaku towarowego, i poprosi go o ustosunkowanie się do niej, usunie z oferty lub witryny oznaczenia wyraźnie naruszające prawa lub zamknie konto użytkownika serwisu Hotels.com.

 

Powiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

(1)Identyfikacja znaku towarowego, którego dotyczy zarzut naruszenia.

(2)Identyfikacja witryny lub ofert, w których rzekomo nadużywany jest znak towarowy.

(3)Informacje kontaktowe użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można się skontaktować z użytkownikiem.

(4)Następujące oświadczenie: Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dopuszczalne.

(5)Następujące oświadczenie: Informacje zawarte w niniejszym powiadomieniu są dokładne i, działając pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że (należy wybrać jedną opcję) (i) jestem właścicielem lub (ii) jestem upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawo, którego dotyczy zarzut potencjalnego naruszenia.

(6)Podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego dotyczy zarzut potencjalnego naruszenia.

 

Powiadomienie należy wysłać na adres:

Roszczenia dotyczące znaków towarowych

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

 

                     E-mail: Hotels-Trademarks@hotels.com

Tel.: 206-481-7200

 

Aby przyspieszyć rozpatrzenie skargi i podjęcie w odpowiedzi na nią stosownych działań, należy pobrać, wypełnić i odesłać obowiązujący w firmie Hotels.com formularz skargi o niewłaściwe użycie znaku towarowego załączony do niniejszych zasad i warunków.

 

18.5.              Uwagi dotyczące praw z patentów. Co najmniej jeden z patentów znajdujących się w posiadaniu firmy Hotels.com i innych spółek Hotels.com może mieć zastosowanie do witryny oraz funkcji i usług udostępnianych za jej pośrednictwem. Poszczególne fragmenty witryny są objęte stosownymi licencjami w oparciu o odpowiednie patenty. W przypadku innych patentów postępowanie rejestracyjne jest w toku.

19.  SKARGI KLIENTÓW

 

Firma Hotels.com zapewnia użytkownikowi pomoc w zakresie jego wszelkich ewentualnych pytań i skarg związanych z rezerwacją usług za pośrednictwem witryny. Jeśli użytkownik złoży skargę lub przysługuje mu odszkodowanie od dostawcy usług turystycznych ze względu na problem z zarezerwowaną usługą, wówczas firma Hotels.com udzieli użytkownikowi i zewnętrznemu dostawcy usług turystycznych pomocy w rozwiązaniu problemu.

Zapytania, prośby o informacje lub skargi pojawiające się w trakcie podróży należy przesyłać na adres e-mail. Ewentualnie użytkownik może w takiej sprawie zadzwonić do działu obsługi klienta, korzystając z danych podanych w witrynie w sekcji „Skontaktuj się z nami” w obszarze „Pomoc i często zadawane pytania”, który to dział przyjmie reklamację w imieniu dostawcy określonej usługi turystycznej.

Użytkownik powinien w rozsądnie szybkim terminie zgłaszać za pomocą powyższych numerów telefonów lub adresu e-mail wszelkie problemy napotykane podczas podróży, aby można było podjąć działania służące rozwiązaniu problemu oraz ograniczyć zakres szkód poniesionych przez użytkownika. Aby ułatwić rozwiązywanie problemów użytkownik jest proszony o złożenie ewentualnych skarg w terminie 30 dni od daty zakończenia podróży.

Skargi dotyczące zgubienia, kradzieży lub zniszczenia bagażu, odzieży lub rzeczy osobistych, które w trakcie pobytu nie były pod kontrolą użytkownika, należy kierować do obiektu lub odpowiedniego dostawcy usług turystycznych.

Wszelkie skargi w formie pisemnej należy kierować do odpowiedniego dostawcy usług turystycznych na adres podany w przyjętych przez takiego dostawcę Zasadach i restrykcjach albo do firmy Hotels.com.

Platforma Komisji Europejskiej służąca do internetowego rozstrzygania sporów dostępna jest na stronie http://ec.europa.eu/odr .

 

20.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

20.1.              Odpowiedzialność cywilna firmy Hotels.com

 

Firma Hotels.com jest właścicielem i operatorem witryny, która pełni rolę interfejsu między użytkownikiem a różnymi dostawcami usług turystycznych. Jeśli użytkownik dokonuje rezerwacji, zawiera umowę z odpowiednim dostawcą usług turystycznych, a odpowiedzialność związana z takimi usługami turystycznymi jest określona w punkcie 20.2 poniżej.

W odniesieniu do wszystkich szkód poniesionych przez użytkownika w wyniku korzystania z witryny (z wyłączeniem szkód związanych z usługami turystycznymi zarezerwowanymi za pośrednictwem witryny, określonych w punkcie 20.2 poniżej) oraz z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych zasadach i warunkach, użytkownik zgadza się, że firma Hotels.com ani jej firmy partnerskie nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych lub wtórnych lub odszkodowań specjalnych lub karnych wynikających z korzystania z witryny, opóźnienia w korzystaniu lub niemożności korzystania z witryny lub korzystania z łączy znajdujących się w witrynie. Jeśli firma Hotels.com ponosi odpowiedzialność za zobowiązania na mocy niniejszych zasad i warunków lub zostanie uznana za odpowiedzialną za jakiekolwiek straty lub szkody na mocy niniejszych zasad i warunków (z wyłączeniem odpowiedzialności określonej w punkcie 20.2, która podlega ograniczeniom określonym w tym punkcie), wówczas odpowiedzialność ta będzie ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, które były:

(i)możliwe do racjonalnego przewidzenia przez użytkownika i firmę Hotels.com;

(ii)faktycznie poniesione przez użytkownika;

(iii)bezpośrednio związane z działaniami firmy Hotels.com;

przy czym w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek odpowiedzialności firmy Hotels.com odpowiedzialność taka w żadnym wypadku nie przekroczy (a) kosztu usług turystycznych poniesionego przez użytkownika lub (b) kwoty stu dolarów (100 USD) lub jej odpowiednika w walucie lokalnej, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Wyświetlane w witrynie informacje opisujące usługi zostały przekazane firmie Hotels.com przez dostawców tych usług (w tym zdjęcia, opisy produktów, udogodnień i standardów bezpieczeństwa i higieny oraz zasady, warunki i restrykcje dotyczące świadczenia usług). Odpowiedzialność za dokładność, kompletność i aktualność takich informacji przekazywanych firmie Hotels.com ponoszą dostawcy usług turystycznych.   Firma Hotels.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości zawarte w takich informacjach, chyba że i tylko w takim zakresie, w jakim firma Hotels.com do powstania takich nieścisłości bezpośrednio doprowadziła. Wspomniane nieścisłości obejmują również wszelkie nieścisłości w ocenach obiektów, które mają służyć wyłącznie jako wskazówki i mogą nie stanowić oficjalnej oceny.

Poza przypadkami wyraźnie opisanymi w niniejszych zasadach i warunkach, wszystkie informacje, programy lub usługi określone w tej witrynie są udostępniane bez żadnej wyraźnej ani dorozumianej rękojmi lub gwarancji lub dorozumianych warunków dowolnego rodzaju, w tym bez żadnej dorozumianej gwarancji lub rękojmi lub dorozumianych warunków co do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu lub braku naruszenia praw osób trzecich. Wszystkie takie dorozumiane warunki, gwarancje i rękojmie są wyłączone. Oferowanie lub wystawianie na sprzedaż jakichkolwiek usług w tej witrynie nie stanowi promowania ani polecania takich usług przez firmę Hotels.com lub jej firmy partnerskie.

 

20.2.              Odpowiedzialność w kontekście usług turystycznych zarezerwowanych w witrynie

 

Jeśli firma Hotels.com udostępniła odpowiednią usługę (jak określono w niniejszych zasadach i warunkach), wówczas w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz z zastrzeżeniem wyjątków i ograniczeń określonych w niniejszych zasadach i warunkach lub odpowiednich zasadach i ograniczeniach mających zastosowanie do zarezerwowanej przez użytkownika usługi turystycznej firma Hotels.com ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika wyłącznie za szkody bezpośrednie, które były:

 

(i)możliwe do racjonalnego przewidzenia przez użytkownika i firmę Hotels.com;

(ii)faktycznie poniesione przez użytkownika;

(iii)bezpośrednio związane z działaniami firmy Hotels.com związanymi ze świadczeniem usług turystycznych;

 

przy czym w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek odpowiedzialności firmy Hotels.com na mocy punktu 20.2, odpowiedzialność taka w żadnym wypadku nie przekroczy łącznie kosztu danej usługi poniesionego przez użytkownika na rzecz firmy Hotels.com.

 

Jeśli usługa jest świadczona na rzecz użytkownika przez osobę trzecią (np. przez dostawcę usług zakwaterowania z rezerwacją w ramach opcji „Zapłać później / Zapłać w obiekcie”), odpowiedzialność takiego dostawcy usług turystycznych będzie określona w odpowiednich zasadach i restrykcjach mających zastosowanie do usługi turystycznej, które to zasady i restrykcje są udostępniane użytkownikowi przed dokonaniem rezerwacji. Wspomniani dostawcy usług turystycznych są niezależnymi wykonawcami, a nie przedstawicielami lub pracownikami firmy Hotels.com lub jej firm partnerskich. Firma Hotels.com i jej firmy partnerskie nie ponoszą odpowiedzialności za działania, błędy, zaniechania, oświadczenia, gwarancje, naruszenia lub zaniedbania takich dostawców ani za jakiekolwiek szkody na osobie, przypadki śmierci, szkody na mieniu lub inne szkody lub wydatki z nich wynikające.

 

Użytkownik ma określone prawa ustawowe. Wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszych zasadach i warunkach mają zastosowanie tylko w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Żadne postanowienie niniejszych zasad i warunków nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Hotels.com za oszustwa, śmierć lub szkody na osobie spowodowane zaniedbaniem po stronie firmy Hotels.com.

 

 

21.  REKOMPENSATA 

 

Użytkownik zgadza się dokonać na rzecz firmy Hotels.com, jej firm partnerskich lub ich odpowiednich dostawców oraz kierowników, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli tych podmiotów rekompensaty z tytułu wszelkich roszczeń, w tym roszczeń procesowych, powództw, zwrotów majątku, strat, szkód, grzywien, kar lub innych kosztów dowolnego rodzaju, w tym w szczególności uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i księgowej, wysuwanych przez osoby trzecie w wyniku (a) naruszenia przez użytkownika niniejszych zasad i warunków lub zasad i restrykcji lub innych postanowień, o których mowa w niniejszym dokumencie; (b) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich lub (c) korzystania przez użytkownika z witryny. 

 

22.  ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH

 

Witryna może zawierać hiperłącza do stron prowadzonych przez podmioty inne niż Hotels.com. Takie hiperłącza udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Hotels.com nie kontroluje takich witryn i nie odpowiada za ich treści ani za korzystanie z nich przez użytkownika. Zamieszczenie przez firmę Hotels.com hiperłączy do takich witryn nie oznacza aprobaty dla materiałów dostępnych w tych witrynach ani powiązania z operatorami tych witryn. 

 

23.  OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE W TEJ WITRYNIE

Każde oprogramowanie udostępnione do pobrania z tej witryny („Oprogramowanie”) jest chronione prawem autorskim spółki Hotels.com, jej podmiotów stowarzyszonych lub dostawców. Korzystanie przez użytkownika z oprogramowania jest oparte na warunkach umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego (jeśli dotyczy), która jest dołączona lub znajduje się w oprogramowaniu („Umowa licencyjna”). O ile użytkownik nie wyrazi najpierw zgody na postanowienia umowy licencyjnej, nie może zainstalować ani korzystać z oprogramowania, któremu towarzyszy taka umowa lub które taką umowę zawiera.

 

Do każdego Oprogramowania, do którego nie jest dołączona umowa licencyjna, firma Hotels.com L.P. niniejszym przyznaje użytkownikowi osobistą, nieprzenoszalną licencję na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celu przeglądania i innego korzystania z witryny zgodnie z tymi zasadami i warunkami. Wszelkie oprogramowanie jest udostępniane użytkownikowi bezpłatnie.

Korzystanie przez użytkownika z mapowania dostępnego w tej witrynie podlega Warunkom korzystania przyjętym przez firmę Google, Warunkom korzystania przyjętym przez firmę Microsoft, Oświadczeniu o ochronie prywatności przyjętemu przez firmę Google i Oświadczeniu o ochronie prywatności przyjętemu przez firmę Microsoft. Firmy Microsoft i Google zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień tych dokumentów w dowolnym momencie i według ich własnego uznania. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na następujących stronach:

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html

https://policies.google.com/terms

http://maps.google.com/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/privacy

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 

Wspomniane oprogramowanie, w tym m.in. wszelkie fragmenty kodu HTML i kontrolki Active X zawarte w witrynie, stanowią własność spółki Hotels.com, jej partnerów stowarzyszonych lub ich odpowiednich dostawców oraz są chronione przepisami prawa autorskiego i postanowieniami umów międzynarodowych. Powielanie lub redystrybuowanie oprogramowania jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osobom, które dopuszczą się takiego naruszenia, grożą sankcje karne w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.

 

BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ KOPIOWANIE LUB REPRODUKOWANIE OPROGRAMOWANIA NA DOWOLNY INNY SERWER LUB DO DOWOLNEJ INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE EWENTUALNĄ GWARANCJĄ LUB RĘKOJMIĄ TYLKO ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i wszelka towarzysząca mu dokumentacja lub informacje techniczne podlegają przepisom i rozporządzeniom eksportowym obowiązującym w USA. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować ani nie reeksportować oprogramowania, bezpośrednio ani pośrednio, do żadnych krajów, które są objęte restrykcjami ze strony USA.

 

24.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Użytkownik zgadza się, że zasady i warunki lub korzystanie przez użytkownika z witryny nie skutkują powstaniem między nim a spółką Hotels.com stosunku pracy, spółki joint venture, spółki cywilnej lub agencji.

 

Wykonanie postanowień zasad i warunków przez firmę Hotels.com podlega obowiązującym przepisom prawa i procedurom prawnym, a żadne z postanowień zasad i warunków nie ogranicza prawa firmy Hotels.com do zastosowania się do żądań lub wymogów ze strony organów rządowych lub innego rodzaju żądań lub wymogów prawnych dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny lub informacji udostępnianych firmie Hotels.com lub zbieranych przez firmę Hotels.com w związku z takim korzystaniem.

 

Jeśli którakolwiek część niniejszych zasad i warunków zostanie uznana na podstawie przepisów prawa właściwego za nieważną lub niewykonalną, w tym w szczególności przedstawione powyżej postanowienia dotyczące zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, to uznaje się, że takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostaje zastąpione przez ważne i wykonalne postanowienie, które w największym stopniu odpowiada zamiarowi pierwotnego postanowienia, przy czym postanowienia zasad i warunków pozostają bez zmian.

 

Jeśli firma Hotels.com nie przywoła w dowolnym momencie jednego z postanowień zasad i warunków, nie można tego interpretować jako nabycia prawa do przywołania tego prawa w późniejszym terminie.

 

Niniejsze zasady i warunki (i wszelkie inne reguły i ograniczenia oraz warunki w nich przywołane) stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a firmą Hotels.com w odniesieniu do witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze lub bieżące ustalenia lub oferty, zarówno w formie elektronicznej, jak i ustnej lub pisemnej między użytkownikiem a firmą Hotels.com w odniesieniu do witryny. Wersja drukowana niniejszych zasad i warunków i każdej informacji podanej w formie elektronicznej będzie dopuszczona w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych lub związanych z niniejszymi zasadami i warunkami, w tym samym zakresie i będzie podlegała tym samym warunkom, jak inne dokumenty handlowe oraz pierwotnie wytworzone i zachowane w formie wydruku zapisy.

 

Wspomniane w witrynie oraz tych zasadach i warunkach fikcyjne nazwy spółek i produktów, imiona i nazwiska osób i postaci lub innego rodzaju fikcyjne dane nie mają na celu reprezentować żadnych rzeczywistych osób, spółek, produktów ani zdarzeń.

 

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszych zasadach i warunkach, są zastrzeżone.

 

25.  Prawo właściwe i jurysdykcja

 

Niniejsza umowa jest regulowana przez prawo polskie. Niniejszym użytkownik zgadza się na wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądów w Polsce we wszystkich sporach bezpośrednio lub pośrednio związanych z korzystaniem z tej witryny. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest niedozwolone w każdej jurysdykcji, która nie spełnia wszystkich postanowień powyższych zasad i warunków, włączając — między innymi — tę sekcję.

 

26.  Korzystanie z aplikacji

 

Ta sekcja określa dodatkowe warunki („Warunki użytkowania aplikacji”) regulujące korzystanie z naszej aplikacji o nazwie „Hotels.com Mobile” („Aplikacja mobilna”) na telefonie komórkowym, smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. Wybierając przycisk „Akceptuję” w aplikacji użytkownik wyraża zgodę na:

 

 

(łącznie „Zasady firmy Hotels.com / Zasady dotyczące aplikacji mobilnych”). Jeśli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie naszych zasad, nie może korzystać z aplikacji mobilnej i musi wybrać przycisk „Odrzuć” i usunąć aplikację mobilną ze swojego urządzenia.

 

Biorąc pod uwagę zgodę użytkownika na przestrzeganie naszych zasad, udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na pobranie, zainstalowanie i używanie aplikacji mobilnej oraz dostęp do treści i informacji dostępnych w aplikacji mobilnej („Treść”) (w tym między innymi cen i dostępności usług turystycznych) zgodnie z postanowieniami naszych zasad.

 

Wszystkie warunki określone powyżej:

 

 • dotyczą korzystania z naszej witryny;
 • dotyczą wszystkich treści, usług, funkcji, oprogramowania, kuponów i programów lojalnościowych dostępnych za pośrednictwem naszej witryny;
 • regulują nasz stosunek prawny (w tym między innymi naszą odpowiedzialność wobec użytkownika); oraz
 • regulują przysługujące nam prawa;

 

będą stosowane w równym stopniu i w pełni oraz będą regulować zasady, na jakich spółka Hotels.com udostępnia aplikację mobilną i treści do użytku użytkownika. Wszelkie odniesienia do „witryny” w powyższych zasadach i warunkach oznaczają odniesienia do Aplikacji mobilnej lub Treści i mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Aplikacji mobilnej lub Treści, w zależności od kontekstu. Wszelkie odniesienia do „umowy” lub „zasad i warunków” oznaczają również odniesienia do niniejszych Warunków korzystania z aplikacji, zgodnie z kontekstem.

 

Aplikacja mobilna jest przeznaczona wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.

 

Jako warunek korzystania przez użytkownika z tej aplikacji mobilnej i jej treści, użytkownik gwarantuje, że nie będzie korzystał z tej aplikacji mobilnej i treści w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez nasze zasady.

 

Aby Aplikacja mobilna działała prawidłowo, urządzenie przenośne użytkownika musi być podłączone do Internetu. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich działań niezbędnych do ustanowienia połączenia internetowego w jego urządzeniu oraz za regulowanie wszelkich kwot, które jego operator naliczy w związku z przesyłaniem i odbieraniem danych przez aplikację mobilną (w tym m.in. opłat za transfer danych w roamingu). Należy pamiętać, że aplikacja mobilna automatycznie przesyła niewielką ilość danych w ramach swojego normalnego działania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Informacje o użytkowniku i korzystaniu z aplikacji mobilnej” poniżej.

 

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach lub zgodnie z prawem lokalnym, użytkownik zobowiązuje się:

 

 • nie kopiować aplikacji mobilnej ani treści, z wyjątkiem przypadków, gdy takie kopiowanie jest wynikiem normalnego korzystania z aplikacji mobilnej;
 • nie wynajmować, nie dzierżawić, nie udzielać sublicencji, nie wypożyczać, nie tłumaczyć, nie łączyć, nie dostosowywać, nie zmieniać ani nie modyfikować aplikacji mobilnej lub treści;
 • nie wprowadzać zmian lub modyfikacji całości lub jakiejkolwiek części aplikacji mobilnej lub treści ani nie zezwalać na łączenie aplikacji mobilnej, treści lub jakiejkolwiek ich części z jakimikolwiek innymi programami lub na włączanie ich do jakichkolwiek innych programów;
 • nie rozdzielać, nie dekompilować, nie odtwarzać kodu źródłowego ani nie tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o całość lub jakąkolwiek część aplikacji mobilnej lub treści, ani nie podejmować żadnych takich działań z wyjątkiem przypadków, gdy takie działania nie mogą być zabronione przez prawo; oraz
 • nie dostarczać ani w inny sposób nie udostępniać aplikacji mobilnej lub treści w całości lub w części (w tym między innymi wykazów programów, wykazów obiektów i programów źródłowych, kodu obiektowego i kodu źródłowego) w jakiejkolwiek formie osobom trzecim.

 

Użytkownik potwierdza, że:

 

 • wszystkie prawa własności intelektualnej, tytuły i udziały w aplikacji mobilnej i treści należą do spółki Hotels.com lub do naszych dostawców. Prawa te są chronione przez ustawy i traktaty na całym świecie. Wszystkie takie prawa zastrzegają, że:
 • użytkownik nie ma żadnych praw do Aplikacji mobilnej i Treści innych niż ograniczone prawo do korzystania z nich zgodnie z przyjętymi przez firmę Hotels.com Zasadami.
 • Aplikacja mobilna i wszelka towarzysząca jej dokumentacja lub informacje techniczne podlegają przepisom i rozporządzeniom eksportowym obowiązującym w USA. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani nie reeksportować bezpośrednio ani pośrednio Aplikacji mobilnej do żadnych krajów objętych ograniczeniami eksportowymi ze strony USA.
 • Aplikacja mobilna jest udostępniana użytkownikowi bezpłatnie.

 

Informacje o użytkowniku i korzystaniu przez użytkownika z Aplikacji mobilnej

 

Firma Hotels.com przetwarza informacje o użytkowniku zgodnie z przyjętą przez firmę Hotels.com Deklaracją o ochronie prywatności. Jeśli użytkownik korzysta z Aplikacji mobilnej, zgadza się wówczas na takie przetwarzanie, powinien zatem uważnie zapoznać się z treścią wspomnianej deklaracji o ochronie prywatności.

 

Jak dokładniej opisano w przyjętej przez firmę Hotels.com Deklaracją o ochronie prywatności, Aplikacja mobilna będzie automatycznie zbierać informacje na temat:

 

 • sposobu korzystania z Aplikacji mobilnej;
 • treści, z których korzysta użytkownik;
 • błędów technicznych lub problemów, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z aplikacji.

 

Korzystanie przez użytkownika z aplikacji mobilnej oznacza, że zgadza się on na automatyczne zbieranie tych informacji.

 

Gdy użytkownik korzysta z funkcji „znajdź oferty w pobliżu” lub „użyj bieżącej lokalizacji” w aplikacji mobilnej, używamy dostępnych danych o lokalizacji geograficznej z urządzenia użytkownika za pomocą GPS lub danych sieci komórkowej, aby znaleźć obiekty w pobliżu lokalizacji użytkownika. Chociaż te informacje są gromadzone anonimowo, mogą one ujawnić nam dokładną lub przybliżoną lokalizację aplikacji mobilnej użytkownika. Używamy tych informacji wyłącznie do lokalizowania obiektów, jak dokładniej opisano w naszej deklaracji o ochronie prywatności. Nie gromadzimy danych o lokalizacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej, chyba że użytkownik aktywuje funkcję „znajdź oferty w pobliżu” w aplikacji mobilnej. Korzystając z funkcji „znajdź oferty w pobliżu”, użytkownik przyjmuje do wiadomości, zgadza się i wyraża zgodę na to, by spółka Hotels.com wykorzystywała wyżej wymienione dane o lokalizacji do dostarczania treści i usług związanych z lokalizacją użytkownika za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Udostępnianie danych o lokalizacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej można w dowolnym momencie wyłączyć w menu ustawień.

 

Wypowiedzenie

 

Spółka Hotels.com może natychmiast wypowiedzieć niniejsze zasady dotyczące aplikacji mobilnych i warunki użytkowania za pisemnym powiadomieniem, jeśli:

 

 • użytkownik dopuści się istotnego lub trwałego naruszenia niniejszych zasad lub warunków użytkowania; lub
 • spółka Hotels.com, według własnego uznania, podejmie decyzję o wycofaniu aplikacji mobilnej w całości lub w części.

 

Po rozwiązaniu umowy z dowolnego powodu:

 

 • wszelkie prawa przyznane użytkownikowi w aplikacji mobilnej lub treści na mocy niniejszych warunków użytkowania wygasają;
 • użytkownik musi zaprzestać korzystania z aplikacji mobilnej i treści; oraz
 • użytkownik musi usunąć aplikację mobilną ze swojego urządzenia.

 

Niniejsze zasady i warunki korzystania z aplikacji mobilnej są wiążące dla użytkownika i dla nas, a także dla naszych odpowiednich następców i cesjonariuszy. Użytkownik nie może przenosić, cedować, obciążać ani w inny sposób rozporządzać niniejszymi zasadami i warunkami korzystania z aplikacji mobilnej ani swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych zasad i warunków korzystania z aplikacji mobilnej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Spółka Hotels.com nie może przenosić, cedować, obciążać ani w inny sposób rozporządzać niniejszymi zasadami i warunkami korzystania z aplikacji mobilnej ani swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych zasad i warunków korzystania z aplikacji mobilnej.

 

Jeśli spółka Hotels.com w dowolnym momencie nie będzie nalegać na ścisłe wykonanie któregokolwiek ze zobowiązań użytkownika wynikających z niniejszych zasad i warunków korzystania z aplikacji mobilnej lub jeśli nie skorzysta z jakichkolwiek praw lub środków, do których jest uprawniona na mocy niniejszych zasad i warunków, nie oznacza to zrzeczenia się takich praw lub środków zaradczych i nie zwalnia użytkownika z przestrzegania takich zobowiązań. Odstąpienie przez spółkę Hotels.com od jakiegokolwiek postanowienia nie stanowi odstąpienia od żadnego innego postanowienia. Żadne odstąpienie od jakichkolwiek z niniejszych zasad i warunków korzystania z aplikacji mobilnej nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie określone jako odstąpienie i zostanie przekazane użytkownikowi na piśmie.

 

Urządzenia firmy Apple

 

Jeżeli użytkownik korzysta z Aplikacji mobilnej na urządzeniu firmy Apple (np. iPhonie, iPodzie lub iPadzie), to oprócz powyższego wyraża również zgodę na następujące postanowienia:

 

 • użytkownik przyjmuje do wiadomości, że warunki użytkowania stanowią umowę wyłącznie pomiędzy firmą Hotels.com a użytkownikiem, a nie firmą Apple Inc. z siedzibą pod adresem: One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. („Apple”);
 • licencja na korzystanie z Aplikacji mobilnej udzielona użytkownikowi jest ograniczona do nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji mobilnej na urządzeniu z mobilnym systemem operacyjnym Apple (iOS), które użytkownik posiada lub kontroluje;
 • użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Apple nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacyjnych i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji mobilnej;
 • w przypadku niezgodności Aplikacji mobilnej z obowiązującą gwarancją użytkownik może powiadomić firmę Apple, a firma Apple zwróci cenę zakupu (jeśli dotyczy) Aplikacji mobilnej użytkownikowi oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji mobilnej;
 • użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Hotels.com, a nie firma Apple, odpowiada za wszelkie roszczenia użytkownika lub osoby trzeciej związane z Aplikacją mobilną;
 • użytkownik zgadza się, że w przypadku roszczenia osoby trzeciej, że Aplikacja mobilna lub posiadanie i korzystanie z Aplikacji mobilnej narusza prawa własności intelektualnej tej osoby trzeciej, firma Apple nie będzie odpowiadać za dochodzenie, obronę, ugodę i uwolnienie się od takich roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej;
 • użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów” i nie figuruje na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych osób objętych zakazem lub ograniczeniami wjazdu; oraz
 • użytkownik zgadza się, że firma Apple i podmioty zależne firmy Apple są beneficjentami zewnętrznymi zasad i warunków korzystania z Aplikacji mobilnej oraz że po zaakceptowaniu tych zasad przez użytkownika firma Apple będzie mieć prawo (które zostanie uznane za zaakceptowane przez firmę Apple) do egzekwowania tych postanowień wobec użytkownika jako beneficjent zewnętrzny.

 

SPRZEDAWCA USŁUG TURYSTYCZNYCH
 
Firma Hotels.com jest zarejestrowanym sprzedawcą usług turystycznych w każdym z wymienionych poniżej stanów:
Numer rejestracyjny w Kalifornii: 2083949-50 
Numer rejestracyjny na Florydzie: ST-36670 
Numer rejestracyjny na Hawajach: TAR 7105
Numer rejestracyjny w Iowa: 862 
Numer rejestracyjny w Nevadzie: 2007-0019
Zarejestrowanie się jako sprzedawca usług turystycznych w Kalifornii nie oznacza zgody stanu na taki stan rzeczy.
 
REJESTRACJA PODATKOWA W STANIE NOWY JORK
 
Numer identyfikacji podatkowej firmy Hotels.com jako dostawcy podlegającego podatkowi od sprzedaży w Nowym Jorku to 752942061, a jej numer identyfikacji podatkowej jako dostawcy podlegającego podatkowi od obłożenia hotelu w mieście Nowy Jork to 033984. 
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy kliknąć tutaj: Zaświadczenie ze stanu Nowy Jork Zaświadczenie z miasta Nowy Jork 

 

Data weryfikacji: 6 grudnia 2021 r.

 

 

© 2021 Hotels.com, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby odblokować Ukryte ceny i płacić mniej w wybranych obiektach.